1838 Wendelina van Zadelhoff birth

References

 1. 1838-04-25
  1. Birth
   1. van Zadelhoff, Wendelina
  2. Landbouwer
   1. van Zadelhoff, Geurt
  3. van Zadelhoff, Geurt
  4. van Zadelhoff, Wendelina