1869 Hendrik Smit & Hendrina Margaretha van Zadelhoff marriage

References

 1. 1869-07-10
  1. Frederiks, Frederik
  2. Kets, Jantjen
  3. Landbouwer
   1. Smit, Hendrik
  4. Landbouwer
   1. Smit, Hendrik
  5. Landbouwer
   1. van Zadelhoff, Nicolaas
  6. Landbouwer
   1. Frederiks, Frederik
  7. Landbouwer
   1. van Zadelhoff, Nicolaas
  8. Marriage
   1. Frederiks, Frederik
   2. Smit, Hendrik
   3. van Zadelhoff, Nicolaas
   4. van Zadelhoff, Wanderina Margaretha
  9. Smit, Hendrik
  10. Smit, Hendrik
  11. van Zadelhoff, Nicolaas
  12. van Zadelhoff, Nicolaas
  13. van Zadelhoff, Wanderina Margaretha