1784 Willem Moll & Derkje Goedings marriage

References

 1. 1784-11-09
  1. Goetinks, Dirkje
  2. Marriage
   1. Goetinks, Dirkje
   2. Moll, Willem
  3. Marriage Banns
   1. Goetinks, Dirkje
   2. Moll, Willem
  4. Moll, Willem