1869 Jochem Brinkhoff & Geurdina Gosina Bod marriage

References

 1. 1869-04-30
  1. Birth
   1. Bod, Geurdina Gosina
  2. Birth
   1. Brinkhoff, Jochem
  3. Birth
   1. van Zadelhoff, Hendrik
  4. Bod, Daniel
  5. Bod, Geurdina Gosina
  6. Bod, Gorsling
  7. Bod, Jacoba
  8. Brinkhoff, Hermen Fredrik
  9. Brinkhoff, Jochem
  10. Brinkhoff, Wander
  11. Landbouwer
   1. Brinkhoff, Jochem
  12. Landbouwer
   1. Brinkhoff, Hermen Fredrik
  13. Landbouwer
   1. Bod, Daniel
  14. Landbouwer
   1. Brinkhoff, Wander
  15. Landbouwer
   1. van Zadelhoff, Hendrik
  16. Landbouwer
   1. Bod, Gorsling
  17. Marriage
   1. Bod, Daniel
   2. Bod, Geurdina Gosina
   3. Bod, Gorsling
   4. Brinkhoff, Jochem
   5. Brinkhoff, Wander
   6. van Zadelhoff, Hendrik
  18. Residence
   1. Bod, Jacoba
  19. Residence
   1. Bod, Geurdina Gosina
  20. van Zadelhoff, Hendrik