1892 Wilem Hendrik van Zadelhoff birth

References

 1. 1892-07-11
  1. Birth
   1. van Zadelhoff, Willem Hendrik
  2. Landbouwer
   1. van Zadelhoff, Gustaaf Johan
  3. van Zadelhoff, Gustaaf Johan
  4. van Zadelhoff, Willem Hendrik