Lamberts, Geertje 1a

Birth Name Lamberts, Geertje
Gender female

Families

    Family of Braakman, Lubbert Aerts and Lamberts, Geertje
Unknown Partner Braakman, Lubbert Aerts
  Children
 1. Braakman, Lubbert

Pedigree

  1. Lamberts, Geertje
   1. Braakman, Lubbert Aerts
    1. Braakman, Lubbert

Source References

 1. Wil Braakman: Parenteel van Lubbert BRAAKMAN
   • Page: #1
   • Citation:

    Lubbert (Lubbertsz) Braakman volgt zijn vader op als pachter op de Hunekampsmolen na 1685. Hij werkte later ook op de Beekhuizermolen samen met zijn broer Hendricus, die hem na zijn dood als pachter opvolgde. Een knecht met kost en inwoning verdiende in contant geld bijzonder weinig. Kerkkamp vond in een gerichtssignaat van 1707 een jaarloon van slechts 36 gld, een paar schoenen en vrij hoofdgeld vermeld voor een knecht van de Velpse papiermaker Lubbert Lubbertsz Braakman. Uit het huwelijk tussen Lubbert en Willemken Jans werd in 1700 een tweeling geboren: de dochters Janna en Geertruit, die 9 december te Velp werden gedoopt. Deze meisjes zijn beiden, in de vijfde generatie, rechtstreekse voorouders ieder van een nobelprijswinnaar. Janna van prof. dr. H. Kamerlingh Onnes en Geertruit van prof. dr. H.A. Lorentz. Zie voor vermelding ook Gens Nostra sept 1972 het arrt. van dhr A.A. van Craats: "Het gezamenlijk voorouderpaar in der kwartieren van de Nobelprijswinnaars prof. dr. H.Kamerlingh Onnes en prof.dr. H.A.Lorentz." Als weduwnaar is Lubbert hertrouwd met Maesken Frerix (Frederiks), die in 1735 weduwe van Lubbert Braakman wordt genoemd en in 1749 nog in leven was. Recht. Arch. Veluwe, inv.nr. 947, proto-collen van bezwaar Beekbergen 1733-1750, buurtschap Engeland fol. 212 d.d. 14-12-1735: Maasje Fredrix wed. en boedelhouderse van wijlen Lubbert Braakman, geassisteerd met haaren neeffs Fredrick Braakman, zij heeft in ieder geval een broer Evert Fredrix, een zuster Grietje Fredrix gehuwd met Gerrit Willems, verder worden in deze akte ook nog genoemd Henricus Braakman gehuwd met Jacobje Fredrix.

   • Translation:

    Lubbert (Lubbertsz) Braakman succeeds his father as tenant on the Hunekampsmolen after 1685. He later worked also on the Mill Brook Huizer Hendricus along with his brother, who after his death as tenant succeeded. A servant with room and board in cash earned very little. Kerkkamp found in gerichtssignaat of 1707 an annual salary of only 36 gld, a pair of shoes and free head money given to a servant of the Velp papermaker Lubbert Lubbertsz Braakman. From the marriage between Lubbert and Willemken Jans was born in 1700 a twin: the daughters Janna and Geertruit that on December 9 in Velp were baptized. These girls are both, in the fifth generation, direct ancestors each of a Nobel Prize winner. Janna of Prof. H. Kamerlingh Onnes and Geertruit of Prof. H. A. Lorentz. See also entry for Gens Nostra Sept. 1972 Arrt. Mr. A. A. of Craats: "The joint for parents in the quarters of the Nobel Laureates Prof. H.Kamerlingh Onnes and Prof. HALorentz." If Lubbert widower remarried Maesken Frerix (Frederick), who in 1735 widow Lubbert Braakman is called and in 1749 was still alive. Right. Arch. Veluwe, inv 947 protocols of objections Beekbergen 1733-1750, England hamlet fol. 212 dated 12.14.1735: Maasje Fredrix bet. and boedelhouderse of late Lubbert Braakman, assisted with haaren Neeffs Fredrick Braakman, it has at least one brother Evert Fredrix, a sister Gretel Fredrix married Gerrit Willems, further in this Act also referred Henricus Braakman married Jacobje Fredrix.