van Suchtelen, Helena Maria 1a 2a 3a

Birth Name van Suchtelen, Helena Maria
Gender female

Families

    Family of Hesselink, Gerrit and van Suchtelen, Helena Maria
Unknown Partner Hesselink, Gerrit
  Children
 1. Hesselink van Suchtelen, Herman François
 2. Hesselink, Johanna Gerharda

Pedigree

  1. van Suchtelen, Helena Maria
   1. Hesselink, Gerrit
    1. Hesselink van Suchtelen, Herman François
    2. Hesselink, Johanna Gerharda

Source References

 1. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #201
   • Citation:

    201. Anthony Moll, geboren 22 Feb 1851 te Wijchen, overleden 28 Aug 1923 te Nijmegen, ongehuwd. (sic)

    Van 1878 tot 1881 Ontvanger van Registratie aan het Departement van Financiën, 1881-1896 Notaris te Arnhem, Lid van de Gemeenteraad, 1898-1911 Notaris te Doetinchem, Redacteur van het Weekblad voor Notariaat, medewerker van „Recht, en Wet", Lid v.h. Hoofdbestuur van de Broederschap van Notarissen, Prae-adviseur van de Ned. Juristenvereeniging. Medesamensteller van een ontwerp van Wet op het Notarisambt. Lid der examencommissies voor Notarissen, Oprichter der Arnhemsche Hypotheekbank en Arnhemsche Volksbank, Adviseur der Geldersche Kredietbanken in Gelderland. Eerste kl. Agent van de Nederlandsche Bank. Van 1911 tot 1915 was hij te Heelsum woonachtig.

    Hij huwde te Groenloo, 16 Mei 1878 met Johanna Gerharda Hesselink, geboren 6 Sep 1856 te Zutfen, overleden 14 Nov 1922 te Arnhem, dochter van Gerrit Hesselink en Helena van Suchtelen. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 9e generatie (zie 356-357).

 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Uit Verleden Het Heden
   • Date: 1933-04-01
   • Page: No. 8
   • Citation:

    Anthony Moll, geb. te Wychen (N.Br.) 22 Febr 1851, eenige zoon van Johannes Gijsbertus Jacob Moll, griffier bij het Kantongerecht te Wageningen en Notaris te Arnhem, en van Ardina Antonia Rant is genoemd naar zijn grootvader Dr. Anthonie Moll, den bekenden geneesheer te Arnhem. (Stam Velp.) Opgeleid voor het dienstvak der Registratie door den Inspecteur Mr. J. P. Sprenger van Eyk, werd hij eerst surnu-merair, op verschillende plaatsen van ons land, in 1878 Ontvanger der registratie aan deze afdeeling van het departe ment van Financiën, alwaar hem, hoe jong hij toen nog was, de opdracht tot herziening der zegel- en registratiewetten was verstrekt. Het grootste aandeel had hij in het ontwerpen dier wetten, die 11 Juli 1882 tot stand kwamen.

    Tijdens die werkzaamheden werd hij 7 Juli 1881 benoemd tot Notaris te Arnhem, als opvolger van zijn vader, welk ambt hij bekleedde tot 1898.

    Tevens was hij te Arnhem gedurende dien geheelen tijd iid van den Gemeenteraad, waarin hij om zijn scherpzinnigheid en gevatheid een eereplaats innam en een gezaghebbend lid was.

    Wegens gezondheidsredenen verwisselde hij van standplaats en werd 21 Febr. 1898 tot notaris te Doetinchem benoemd, welk ambt hij bekleedde tot l April 1911. In Doetinchem was hij Voorzitter van het College van Regenten op het Rijksopvoedings-gesticht „De Kruisberg", Curator van het Stedelijk Gymnasium, Voorzitter van de afdeeling ,,Oude IJssel" van het Roode Kruis, van de vereeni-ging „Ziekenverpleging", van „Gemeentebelang", van het Nutsdepartement, van de Zuid-Afrikaansche vereeniging, van de in Doetinchem gehouden Landbouwtentoonstelling en Agent 1e klasse van de Nederlandsche Bank. Van zijn groote belangstelling in de publieke zaak getuigde reeds zijn verblijf in Arnhem.
    Hij was er mede-oprichter van de Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland, en de Arnhemsche Volksbank was de vrucht van zijn geest; voorts koos de machtige instelling, de Geldersche Credietvereeniging, hem tot haren adviseur uit. Voorzitter was hij van de Loge der Vrijmetselaren te Arnhem. In de eerste plaats was hij een zeer bekend schrijver op notarieel en fiscaal gebied. Behalve honderden tijdschriftartikelen, memoreeren we zijn voornaamste groote werk:
    „Handleiding tot de kennis der zegel- en registratiewetten" en zijn omvangrijke omwerking van Schermer’s standaardwerk over „notariëele acten".

    Daarnaast was hij jarenlang Redacteur van het Notarieel Weekblad, vaste medewerker van het bloeiende tijdschrift: „Recht en Wet".

    Anthony Moll was jaren lang lid van het Hoofdbestuur van de Broederschap van Notarissen en Praeadviseur van de Nederl. Juristenvereeniging, lid van de examencommissie voor notaris.
    Zeer zeker mag hij een der kopstukken van het Notariaat genoemd worden en een specialiteit op vennootschappelijk gebied. Van tal van naamlooze vennootschappen in alle oorden des lands zijn de statuten door hem ontworpen en gepasseerd.

    In de wereld der studeerenden voor Notariaat en Registratie waren Moll’s werken zeer gewild. Zijn „Handleiding" was het eerste werk, dat een helder systematisch en oordeelkundig overzicht gaf van de stelsels door de Zegel- en Reg. wetten gehuldigd, waarbij zijn scherpzinnigheid wedijverde met zijn groote kennis.
    Behalve zijn groote geestesgaven had Anthony Moll een door en door goed hart. Bereidwillig voor ieder, werd door niet altijd even bescheiden menschen veel van hem gevergd. Van heinde en ver kwamen collega’s hem raad vragen en voorlichting, hoe in moeilijke kwesties te handelen was. En men wist, dat indien Moll adviseerde, de zaak goed was doordacht.

    Het gevolg daarvan was, dat hij bij collega en cliënt bemind was. Als „Notaris Moll" dit of dat gedaan had, beteekende dit „dus is ’t goed".

    Pure altruïst als hij was, oefende hij zijn ambt niet uit als een middel om rijk te worden, maar wel als een „nobile officium", waarvan hij zijn krachten in dienst der menschheid had te stellen.
    In den huiselijken kring was hij steeds vriendelijk en opgewekt en het was aandoenlijk, te hooren, hoe hij in de ontwikkeling zijner kinderen als het ware opging. Nadat hij l April 1911 zijn ambt om gezondheidsredenen, hij sukkelde al sinds 1906, moest neerleggen, werd hij met groote liefde en zorg door vrouw en dochters verpleegd. Blijmoedig als hij was, verdroeg hij zijn lijden geduldig. Zijn sterke geest bleef over het zwakke lichaam heersenen. Hij had zich na 1911 als ambteloos burger een tijd lang te Heelsum gevestigd, later te Arnhem, waar hij l Oct 1916 overleed aan de ernstige ziekte, die een eind maakte aan een zeer werkzaam leven.

    Bij de teraardebestelling op „Moscowa", waar nog de huidige grafsteen in de inscriptie: „Arbeid adelt" zijn levensleuze symboliseert, werden woorden van lof en vereering gesproken door den notaris Mr. J. J. v. Gorkum, toen wethouder en notaris van Doetinchem, notaris Wertheim te Amsterdam en zijn vriend, den heer H. Lauer te Arnhem, die allen getuigden van de stuwende kracht, die uitgegaan was van den goeden en kundigen Anthony Moll.

    Gehuwd was Anthony Moll den 16 Mei 1878 te Groenloo met Johanna Gerharda Hesselink, zuster van den burgemeester van Wageningen, dochter van Gerrit Hesselink en Helena van Suchtelen.

    Uit dit huwelijk stammen de 2 zusters:
    Mevr A. H. Moll, Secretaresse van den Ned. Coöp. Vrouwen bond, en Mevr. de Wed. J. G. Stort-Moll, beiden lid van onze vereeniging. (Geraadpleegd werden hierbij: Oude Arnhemsche Courant, 2 Oct 1916, Nieuwe Arnhemsche Courant, 2 Oct 1916. „de Graafschap", Oct 1916.
    „In Memoriam A. Moll", H. W. J. Sannes, 21 Oct. 1916, Apeldoorn.
    „Correspondentieblad van de Broederschap der Notarissen in Nederland XIX Afl. X.)

   • Translation:

    Anthony Moll, b. to Wychen (N.Br.) 22 Feb. 1851, only son of John Gijsbertus Jacob Moll, clerk of the court in Wageningen and Notary in Arnhem, and Ardina Antonia Rant is named after his grandfather Dr. Anthonie Moll, the celebrated physician in Arnhem. (Tribe Velp.) Trained for dienstvak of registration by the Inspector Mr. J. P. Sprenger van Eyk, he was first surnu-merair, in different places of our country, in 1878 Collector of registration of this department, the depart ment of Finance, where he, young as he then was, the commission for revision of stamp- and registration laws was provided. The largest share he had in designing animal laws, which were established 11 July 1882.

    During this work he was appointed Notary July 7, 1881 in Arnhem, succeeding his father, which office he held until 1898.

    He was also in Arnhem during that whole time iid from the council, which he for his wit and repartee occupied a place of honor and an influential member.

    Due to health reasons he changed their place and was 21 Febr. 1898 and appointed notary in Doetinchem, which office he held until l April 1911. In Doetinchem, he was Chairman of the Board of Regents of the Rijksopvoedings-founded "The Calvary", Curator of the Gymnasium, Chairman of the department, Oude IJssel "of the Red Cross, the vereeni-ment" Sick Nursing ", of "Municipal Interest", the Utility Department, the South African union, the Agricultural Exhibition held in Doetinchem and Agent 1st class of the Nederlandsche Bank. Are of great interest in public matters already testified his stay in Arnhem.
    He was co-founder of the Arnhem Hypotheekbank the Netherlands, and the Arnhemsche Volksbank was the fruit of his mind, also chose the powerful institution, Geldersche Credit Society, him hair consultant. He was Chairman of the Lodge of Freemasons in Arnhem. In the first place, he was a well-known writer on notarial and tax fields. Besides hundreds of magazine articles, we are main memoreeren great work:
    "Guide to the knowledge of stamp and registration laws" and his extensive reworking of Schermer's standard work on "notariëele acts".

    He was also for many years editor of the Notarial Weekly, permanent employee of the thriving magazine: "Law and Law".

    Anthony Moll was for many years a member of the Executive Committee of the Society of Notaries and Praeadviseur the Netherl. Jurist Association, member of the examination for notaries.
    Certainly he may one of leaders of the Notary be called and a specialty at the corporate field. Of many limited companies in all parts of the country are the statutes designed by him and passed.

    In the world of studying under him for Notary and Registration Moll's works were very popular. His "Manual" was the first work, a clear systematic and judicious overview of the systems indicated by the Stamp and Reg. Laws honored, his acumen rivaled his great knowledge.
    Besides his great intellectual gifts Moll Anthony had a thoroughly good heart. Willingness for everyone was not always humble people much demanded of him. From near and far colleagues ask him advice and information, how to handle difficult issues was. And they knew that if Moll advised, the case was well thought out.

    The result was that he was loved by colleagues and clients. If "Notary Moll" done that had meant this "so it's good".

    Pure altruists as he was, he exercised his office not as a means to get rich, but as a "nobile officium", which his forces in the service of humanity had to.
    In the family circle he was always friendly and cheerful and it was touching, to hear how in the development of his children, as it were merged. After he l April 1911 office for health reasons, he was ailing since 1906, had to resign, he was with great love and care by women and daughters nursed. Cheerfully as he was, he endured his sufferings patiently. His mind remained strong over the weak body lord ones. He had after 1911 as a private citizen office for a time to Heelsum established later in Arnhem, where he l Oct 1916 died of serious illness, which put an end to a very active life.

    At the funeral on "Moscowa", which is the current in the tombstone inscription: "Work ennobles" slogan symbolizes his life, words of praise and worship spoken by the notary Mr.. J. J. v. Gorkum, then alderman of Doetinchem and notary, notary in Amsterdam, Wertheim and his friend, Mr. H. Lauer, Arnhem, who all testified to the driving force, which was based on the good and physicists Anthony Moll.

    Married Anthony Moll den May 16, 1878 to Groenloo Johanna Gerharda Hesselink, sister of the mayor of Wageningen, daughter of Gerrit Hesselink and Helen of Suchtelen.

    From this marriage tribes the 2 sisters:
    Mrs A. H. Moll, Secretary of the Ned. Co-op. Women tied and Mrs. Sun. J. G. Bulk-Moll, both members of our union. (Consulted were hereby: Old Arnhem Courant, 2 Oct 1916, New Arnhem Courant, 2 Oct. 1916. "The County", Oct. 1916.
    "In Memoriam A. Moll ", H. W. J. Sannes, 21 Oct., 1916, Apeldoorn.
    "Correspondence Journal of the Society of Notaries in the Netherlands XIX Afl. X.)

 3. Netherlands, Gelderland Civil Registration 1811-1950
   • Date: 1852-10-11
   • Page: 1852-10-11
   • 1852 Herman François Hesselink van Suchtelen birth