van Oojen, Jan 1a 2a 3a

Birth Name van Oojen, Jan
Gender male

Families

    Family of van Oojen, Jan
  Children
 1. van Oojen, Pieter

Pedigree

  1. van Oojen, Jan
    1. van Oojen, Pieter

Source References

 1. Netherlands, Noord-Holland, Amsterdam Hervormd church records
   • Date: 1749-11-14
   • Page: 1749-11-14
   • 1749 Pieter van Oojen & Elisabet Mol marriage
 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #12
   • Citation:

    12 Elisabeth Moll, Geb: 5 Juni 1712 te Velp, Overl: . Zij ondertrouwde 14 Nov 1749 te Amsterdam („vader dood") met Pieter van Oojen, Geb: 1713 te Eist, Zv: Jan van Oojen

 3. Vereeniging "Families Mol(l)": Uit Verleden Het Heden
   • Date: 1936-01-01
   • Page: 20
   • Source text:

    verm. = vermoedelijk, sdr = sdochter. vnd = voornoemd.

    HENDRIK Moll
    verm. geb. ca. 1653, overleden voor 1713 te Velp (Rosendaal)
    woonde 1678 in Arnhem.
    Er bestaat aanleiding om - wat zijn afkomst betreft - aantenemen, dat zijn vader was EVERT zoon van LAMBERT Hubertsz Moll, omtrent wien wij t. z. t, later zullen mededeelen.
    Hij huwde te Arnhem februari 1678 met LYSBETH VALCKENAER geb. te Arnhem en overl. voor 1694 aldaar, dochter van Jacob V. en Mechteld van de Roer.
    Hij hertrouwde te Velp January 1694 met CHRISTYNA LATTENHOUWER geb te Arnhem. Uit het tweede huwelijk zijn ons geen kinderen bekend.

    Uit het eerste huwelijk sproten:
    HENDRIK Hendriksz Moll
    gedoopt Velp 7 April 1678, overleden 1713 te Arnhem
    Hij huwde te Utrecht (in de kapel van het St, Anthonie Gasthuis) 5 Mei 1705 met JOSINA of GESIENA HOFMEESTER
    gedoopt te Utrecht, overleden te Arnhem na 1730, dochter van Barteld H.

    EVERT Hendriksz Moll
    gedoopt Velp 17 Augustus 1679, overleden na 1753
    gehuwd te Arnhem 5 Juli 1708 met JURRIANA VAN WYSSEL
    overleden na 1753, dochter van Dirk v. W. en weduwe van Anthony Schuylenburg.

    JACOB Hendriksz Moll
    gedoopt Velp vermoedelijk ca 1680, overleden Utrecht voor 1716
    gehuwd te Utrecht (in het St. Anthony Gasthuis) den 31 Maart 1705 met ANNA JACOBA VAN ROMSWINCKEL
    gedoopt te Utrecht, dochter van Dirk v. R.

    JOHANNA MARIA Hendriksdr Moll
    gedoopt Velp verm. 1683, overleden te Utrecht 2 December 1770
    gehuwd in de Domkerk Utrecht 13 Juni 1708 met JACOBUS VAN GOTEN
    gedoopt te de Bildt, overleden Utrecht voor 1770, zoon van Cornelis v. C.
    (het huwelijk werd 27 Januari 1709 overgesloten in de Roomsch-Katholieke kerk)

    Afstammelingen van de voorgaanden:
    Kinderen van Hendrik Hendriksz Moll en Josina Barteltsdr Hofmeester:
    HENDRIK Hendriksz Moll
    gedoopt Arnhem 29 Juny 1705 overleden Ned. O. Indië ca 1730 ongehuwd

    ELISABETH Hendriksz Moll gedoopt Arnhem 26 Aug, 1708

    Kinderen van Evert Hendriksz Moll en Jurnana van Wyssel:
    HENDRIK Evertsz Moll
    gedoopt Velp 16 Mei 1709
    gehuwd te Velp 1729 met GEERTRUYDA BRAAKMAN
    gedoopt Velp 9 December 1700 dochter van Lubbert B. en Willemke Jansdr

    ANTHONY Evertsz Moll
    gedoopt te Velp 7 Aug. 1710 overleden Arnhem 6 Dec. 1774
    gehuwd te Arnhem 22 Oct. 1752 met MARIA ELISABETH VIERVANT
    gedoopt 1732, overleden Maassluis 31 January 1792, dochter van Leendert V. en Catharina Maria Otten

    LYSBETH Evertsdr Moll
    gedoopt Velp 5 Juny 1712
    gehuwd te Amsterdam 14 Novr 1749 met PIETER VAN OOYEN
    gedoopt Elst, zoon van Jan v. O.

    DERK Evertsz Moll
    gedoopt Velp 25 Mrt 1714
    gehuwd ten eerste te Dordt 19 Aug, 1736 met EVA VAN DEN BERG
    overleden Oud-Beyerland 19 Nov. 1744
    gehuwd ten tweede te N-Beyerland 27 Mei 1745 met MAGDALENA TROERSMAN gedoopt N-Beyerland dochter van Antonie T,

    JACOBUS Evertsz Moll
    gedoopt Velp 18 Oct. 1716, overleden verm. te den Haag 18 Mrt 1769

    AELTIEN Evertsdr Moll
    gedoopt Velp 18 Oct. 1716, overleden voor 1778
    gehuwd te Velp 11 Febr. 1753 met DELLIS VAN VOORDEN
    gedoopt Velp 23 Jan, 1724

    JACOBA Evertsdr Moll gedoopt Velp 19 Mrt 1719

    JURRIANA Evertsdr Moll gedoopt Velp l Juni 1721

    TOMASYNA Evertsdr Moll gedoopt l Juni 1721 Velp
    (Wordt vervolgd).

    Noot: De voorvermelde personen vormen het begin van dien tak, welken door den ex-redacteur betiteld werd met „Velper-tak".

    ARCHIVALIA en BIJZONDERHEDEN
    betreffende de in de Rubriek „Genealogisch Gedeelte" vermelden:

    i.z. HENDRIK verm. Evertsz Moll:
    Wij schreven, dat zijn vader waarschijnlijk zal blijken te te zijn: EVERT Lambertsz Moll, In dit verband moge dienen, dat bij zijn huwelijk met Lysbeth Valckenaer de getuige was Berent Lamers, Waar Lambert eenige malen in kerkboeken wordt geschreven „Lammert" en „Lamert" schijnt het wel aanneembaar toe, dat bedoeld is Berend Lambertsz, die dan een broer van den bruidegom kan zijn,

    EVERT Mollers komt in 1650 in de kerkboeken te Nijmegen voor als man van Lysbet HENDRIXDr. het is niet onwaarschijnlijk, dat genoemde de vader is van Hendrik Moll voornoemd. Moller en Moll wordt op onderscheiden plaatsen door elkander gebruikt.
    Uitteraard bestaat nog geen voldoende zekerheid voor de onderstelling.

    Voornoemde Hendrik woonde 1678 te Arnhem, wij vermoeden als soldaat. Hij woonde voor 1694 op het goed Rosendaal, nu onder Velp, en was 1694 te Velp.
    Bovengenoemde Berent Lamers woonde te Arnhem in 1678.
    Bij het tweede huwelijk van Hendrik was getuige de predikant Ds. Johan de Vries.
    Van Hendrik, die waarschijnlijk landbouwer was, is verder niet veel bekend.
    Zijn eerste vrouw wordt in sommige boeken opgegeven als „van Arnhem", een doop aldaar is echter niet gevonden. Wel is gevonden, dat te Nijmegen 28 dec 1655 gedoopt werd Elisabeth Valckenaer en mogen wij aannemen, dat deze dochter van Jacob Valckenaer en Mechteld van de Roer de vrouw van Hendrik Moll werd.
    Omdat het Arnhemsche kerkboek spreekt „van Arnhem" lieten wij de geboorteplaats in de opgave hiervoor luiden: Arnhem.
    Hendrik komt voor als getuige in 1708 bij het huwelijk van zijn zoon EVERT.
    Nog moet vermeld worden, dat 1702 in Nijmegen een JAN Hendriksz Moll gehuwd met ANNEKE HUBERTSdr een dochter JANNEKE laat doopen, waarbij getuigen Jan Kremer en Bartje Gerritsdr. Het is mogelijk, dat deze Jan Moll ook een zoon van Hendrik voornoemd is; wij vermelden een en ander omdat .het niet onmogelijk is, dat wij later hierop terug zullen komen. Voorloopig nemen wij dien Jan nog niet in deze reeks op.
    Ten slotte vermelden wij nog, dat Hendrik Moll voornoemd op 21 december 1699 te Utrecht een kind begroef. Of hij aldaar woonachtig is geweest, is onbekend.

    i.z. HENDRIK Hendriksz Moll en Gesiena Hofmeester:
    Hij woonde voor zijn huwelijk in Utrecht, wat hij daar was, is niet gevonden. Hij woonde aan het Vreeburg aldaar, niet ver van den ’messenmaker Wantenaer, wien wij in een latere mededeeling zullen ontmoeten in verband met de Mollevanger-tak.
    Bij zijn huwelijk te Utrecht was een broeder van hem getuige benevens een kennis van de bruid.
    Te Arnhem woont hij gehuwd in de Oeverstraat en verhuurt daar kamers aan Gerrit van Diest, want wij lezen in de raadsnotulen van Arnhem dd. 22-1-1710: ,,Op requeste van Hendrik Moll, versoeckende, dat Gerrit van Diest moge worden geordonneerd tegens May de gehuurde kamers te verlaten en supplicant heeft vrijgestaan die aan een ander te verhuren, sy dese gestelt in handen van party om hierop tegens maandagh te dienen van bericht."
    (De naam van Diest komt herhaaldelijk in verband met Moll in andere ’takken van dien naam voor, zooals U in de toekomst zal blijken.)
    Welk beroep Hendrik uitoefende te Arnhem is niet bekend. Na zijn overlijden (omstreeks Mei 1713) richt zijn weduwe tot den Raad van Arnhem het verzoek, niet zijn broer EVERT tot voogd aantestellen, wij vinden: „dd. 30 Mei 1713. Op requeste van Geeseken Bartolsdr \Veduwe van Hendrik Moll, versoeckende dat bij haar affsterven haere kinderen niet mogen komen onder de curateele van haar oom EVERT Moll, maar andere momberen gestellt off in een der stads-weeshuizen ingenomen. De Magistraet hierop gehad het preadvies van de colonels van het vaendel van de Oeverstraet stelt tot momberen aen in desen Wilhelm van Manen en Gerrit van Versen."
    (Onder colonels van het vaandel moet men verstaan een soort gewapende machthebbers uit de burgerij, die ook als buurtmeesters optraden, en als zoodanig in bepaalde gevallen een schakel tusschen Overheid en Burgerij vormden. Bepaalde wijken hadden een eigen vendel, of bewapende afdeeling burgers, met rotmeesters, vaandrig, luitenants en colonels, welke laatsten het verband met de Overheid onderhielden. Die colonels hadden dus in dit geval den plicht om op last der Magistraat te onderzoeken waarom Gesiena (of Josina) Barteldsdr Hofmeester haren zwager Evert niet wilde als voogd harer kinderen; blijkbaar viel dat onderzoek te haren voordeele uit, want de Magistraat benoemde Evert niet tot voogd. De namen van Manen en van Versen (Viersen) komen ook in andere Moll-takken voor.)
    In 1716 wil de weduwe hertrouwen en wenscht derhalve scheiding van den boedel te haren behoeve en ten behoeve van (haar kinderen. Wij lezen 15-4-1716: ,,Op requeste van Gosiena Hofmeesters, weduwe van Hendrik Moll, genegen zijnde van haar voorkind te scheiden, versoeckende daartoe twee momberen uit de vier overgegevene. De magistraet hierop gehad hebbende het advys van de colonels van het vaendel stelt tot momberen in desen vermeit aen Willem Enschert en N, Amerongen,"
    (momberen zijn voogden. De naam Amerongen of van Amerongen is wederom een meermalen voorkomenden naam in de Mollen-genealogie. Enschert wordt in latere stukken ook Eschede en Enschut genoemd. Gij kunt hieruit zien, dat men in diverse stukken het niet zoo heel nauw nam met de namen! Deze opmerking moge U bijblijven, wanneer Gij later varianten op den naam Mol(l) zult zien.)
    18 Jan. 1719 vinden wij: ,,op requeste van Wilhelm van Eschede als een der mede aangestelde momberen over het onmundige kint van Hendrik Moll by Gosina Hofmeesters ehelyk verwekt, versoeckende dat weder een ander momber hem mochte worden toegevoegd in plaats van zijn overleden raedemomber Nicolaas van Amerongen" etc. en wordt dan benoemd Adriaan van Juneveid. Nog kunnen wij hier vermelden, dato September 1730 ,,op verzoek van Willem Enschut en Adrian van Junevelt aengestelde momberen van Hendrik Moll, soone van Hendrick Moll en Gesina Hoffmeisters, te kennen gevend, dat haar pupil in Oost-Indien overleden is, versoeckende van haar moberschap ontslagen met overgevinge aan de moeder van tgeene onder haar is."
    (deze pupil was Hendrik’s zoon geboren 1705. Uit dit blijkt tevens, dat de weduwe in 1730 nog leefde. Wij merken voor de goede orde op, dat in de uitdrukking „haar momberschap" en „onder haar is" thans het woord „haar" moet gelezen worden met ons gebruikelijk woord „hun".)

    i.z. EVERT Hendriksz Moll en Jurriana van Wyssel:
    Hij huwde te Arnhem, alwaar zijn bruid woonde. Bij het huwelijk was zijn vader getuige. Evert was toen sergeant bij de troepen van Colonel van Broeckhuysen, welke, zooals vereischt werd, het huwelijk „approbeerde in geschrifte".
    Wij ontmoeten hem in Wageningen, waar 15-4-1709 in de resolutienboeken der magistraat staat: „Een vaandrig eischt Jan Schreuder op voor den dienst, als nog contractant zijnde, waarop Jan Schreuder aan Haar Edel en Achtbaren vertoont de eigen handteekening van den Luitenant Colonel Steenhouwer, als ook die van Sergeant MOLL (er staat Mol) die hem hier aangenomen heeft, waarbij blijkt, dat maar voor den tijd van twee jaren, die geexpireerd zijn met 28 Januari 1709, was dienst genomen." Als sergeant was Evert dus ook met de werving van huursoldaten belast. 12 December 1753 is hij te Nieuwpoort een der getuigen bij den doop van zijn kleinzoon DIRK, die later volgt.
    Ook Jurriana van Wyssel is in 1753 bij haar kleinzoon getuige. De naam van Wyssel wordt sterk afwisselend geschreven: Wij vinden Wyssel, Wessel, en van Wezel en van Weelse, Hoe zij precies heet is niet mogelijk met zekerheid te zeggen.
    Wanneer Everts zoon ANTHONIE huwt, is (1752) de toesteming van des bruigoms moeder Jurriana Weelse aanwezig, zij wordt daar vermeld als weduwe van Anthony Schuylenburg. Uit die vermelding volgt, dat -toen zij huwde met Evert Moll, - zij reeds weduwe moet geweest zijn, want in ’53 is zij met Evert getuige in Nieuwpoort. Het is merkwaardig, dat Everts eerste zoon genoemd werd naar zijn vader, de tweede zoon naar Schuylenburg en de derde zoon naar Jurrianas vader.
    (De Wageningsche tak der Mollen, waarover later, zal U den naam Schuylenburg in de jaren 1708 en 1710 eveneens vertoonen, daar was een der burgemeesteren aldus genoemd.) Van Evert Hendriksz Moll is verder nog weinig bekend geworden. Een tijd- en naamgenoot van hem leefde in den Briel, of hij gelijk is aan dien naamgenoot of niet, durven wij niet uittemaken. Doch daarover t.z.t. als wij daaraan toe zullen zijn.
    (Wordt vervolgd.)

   • Translation:

    verm. = Probably, sdr ='s daughter. VND = said.

    HENDRIK Moll
    verm. b. ca 1653, deceased before 1713 Velp (Rosendaal)
    lived 1678 in Arnhem.
    There is reason to - what his background is concerned - picks, and his father was son of EVERT LAMBERT Hubertsz Moll, about whom we tz t, will later impart.
    He married at Arnhem in February 1678 with Lysbeth VALCKENAER b. Arnhem and died. for 1694 there, daughter of Jacob V. and Mechteld of the Ruhr.
    He remarried in Velp January 1694 CHRISTYNA LATTENHOUWER born in Arnhem. From the second marriage are no children known to us.

    From the first marriage sprang:
    HENDRIK Hendriksz Moll
    Velp baptized 7 April 1678, deceased in 1713 in Arnhem
    He married in Utrecht (in the chapel of St, Anthony Hospital) May 5, 1705 with JOSINA or GESIENA HOFMEESTER
    baptized in Utrecht, Arnhem deceased after 1730, daughter of Barteld H.

    EVERT Hendriksz Moll
    Velp baptized August 17, 1679, deceased after 1753
    married Arnhem July 5, 1708 with JURRIANA VAN WYSSEL
    deceased after 1753, daughter of Dirk v. W. and widow of Anthony Schuylenburg.

    JACOB Hendriksz Moll
    baptized Velp probably ca 1680, deceased Utrecht 1716
    married in Utrecht (at St. Anthony Hospital) the March 31, 1705 by ANNA JACOBA VAN ROMSWINCKEL
    baptized in Utrecht, daughter of Dirk v. R.

    JOHANNA MARIA Hendriksdr Moll
    baptized Velp Ext. 1683, deceased in Utrecht 2 December 1770
    married in the cathedral of Utrecht June 13, 1708 by JAMES VAN GOTEN
    baptized at the Bildt, deceased Utrecht 1770, son of Cornelis n. C.
    (The marriage was concluded on 27 January 1709 in the Roman Catholic Church)

    Descendants of the previous ones:
    Children of Henry Hendriksz Moll and Josina Barteltsdr Hofmeester:
    HENDRIK Hendriksz Moll
    baptized Arnhem 29 Juny 1705 deceased Neth. East Indies ca 1730 married

    ELISABETH Hendriksz Moll baptized August 26, 1708 Arnhem

    Children of Evert Moll and Hendriksz Jurnana of Wyssel:
    HENDRIK Evertsz Moll
    Velp christened 16 May 1709
    married in 1729 Velp GEERTRUYDA BRAAKMAN
    Velp baptized 9 December 1700 daughter of Lubbert B. and Willemke Jansdr

    ANTHONY Evertsz Moll
    baptized Velp August 7 1710 deceased Arnhem December 6 1,774
    married 22 Oct Arnhem. 1752 with MARIA ELISABETH VIERVANT
    baptized 1732, deceased Maassluis January 31, 1792, daughter of Leendert V. and Catharina Maria Otten

    LYSBETH Evertsdr Moll
    Velp baptized May Juny 1712
    married Amsterdam 14 Novr 1749 PIETER VAN OOYEN
    baptized Elst, son of Jan v. O.

    DERK Evertsz Moll
    Velp baptized 25 Mar 1714
    married firstly to Dordt August 19, 1736 with EVA VAN DEN BERG
    deceased Oud-Beyerland November 19 1744
    married secondly to N-Beyerland May 27, 1745 with MAGDALENA TROERSMAN bapt. N-Beyerland daughter of Anthony T,

    JACOBUS Evertsz Moll
    baptized 18 Oct Velp. 1716, deceased possibly to The Hague 18 Mar 1769

    Aeltien Evertsdr Moll
    baptized 18 Oct Velp. 1716, deceased before 1778
    married in Velp 11 Febr. 1753 with DELLIS VAN VOORDEN
    Velp baptized January 23, 1724

    JACOBA Evertsdr Moll Velp baptized 19 Mar 1719

    JURRIANA Evertsdr Moll baptized Velp 1 June 1721

    TOMASYNA Evertsdr Moll baptized l June 1721 Velp
    (To be continued).

    Note: The persons mentioned are the beginning of that branch, whom by the former editor dubbed with "Velper-branch".

    Archives and DETAILS
    on the Section "Genealogical Area" state:

    iz HENDRIK Ext. Evertsz Moll:
    We wrote that his father will probably prove to be: EVERT Lambertsz Moll, in this context, it should, that his marriage with Lysbeth Valckenaer the witness Berent Lamers, Where Lambert few times in church books written "Lammert" and "Lamert "it seems to be plausible, designed Berend Lambertsz that a brother of the bridegroom may,

    EVERT Mollers coming in 1650 in the church books in Nijmegen for a man of Lysbet HENDRIXDr. it is not unlikely that said the father of Henry Moll said. Moller and Moll is distinguished by placing each use.
    Expressed Raard there is no sufficient security for the assumption.

    Said Henry lived in Arnhem in 1678, we suspect as a soldier. He lived on the property for 1694 Rosendaal, now under Velp, and was in 1694 in Velp.

    Above Berent Lamers lived in Arnhem in 1678.
    In the second marriage of Henry witnessed the pastor Rev. Johan de Vries.
    Henry, who probably was a farmer, is not much known.
    His first wife is in some books listed as "Arnhem", one baptism there is not found. It is found that in Nijmegen December 28, 1655 was baptized Elisabeth Valckenaer and we may assume that this daughter of Jacob and Valckenaer Mechteld of Stir the wife of Henry Moll was.
    Because the Arnhemsche churchbook speaks "Arnhem" we left the place of birth in the above statement the following: Arnhem.
    Henry occurs in 1708 as a witness at the marriage of his son EVERT.
    There should be mentioned that 1702 in Nijmegen JAN Hendriksz Moll married with a daughter ANNEKE HUBERTSdr JANNEKE let baptize, where witnesses Jan Kremer and Bartje Gerritsdr. It is possible that Jan Moll also a son of Henry has said, we mention a thing because. It is not impossible that we will come back to this later. For the time being, we have not previously in January in this series.
    Finally, we mention yet that Henry Moll said on December 21, 1699 in Utrecht a child buried. Whether he was residing there, is unknown.

    iz HENDRIK Hendriksz Moll and Gesiena Hofmeester:
    He lived for his marriage in Utrecht, he was there, was not found. He lived at the Vreeburg there, not far from the "cutler Wantenaer, whom we will meet later mededeeling in connection with the Mollenvanger branch.
    At his marriage in Utrecht was a brother to him witness besides a knowledge of the bride.
    Arnhem lives he married in Oeverstraat and rents there rooms Gerrit van Diest, for we read in the council minutes of Arnhem dd. 22/01/1710: 'At requeste of Henry Moll, versoeckende that Gerrit van Diest may be geordonneerd cons May to leave the rented rooms and supplicant who has been free on a different rent, sy dese dispositions in the hands of party to this Cons maandagh serving of notice. "
    (The name comes from Diest repeatedly in connection with Moll in other "branches of that name, as you will see in the future.)
    Which profession Henry practiced in Arnhem is not known. After his death (circa May 1713) focuses his widow to the Council of Arnhem's request, not his brother EVERT guardian picks up set, we find: "dd. May 30, 1713. At requeste of Geeseken Bartolsdr \ Veduwe Henry Moll, versoeckende that its affsterven Haere children should not come under the curateele her uncle EVERT Moll, but other momberen gestellt off in one of the city orphanages taken. The magistrate this had the advice of the colonels of the vaendel of Oeverstraet proposes to momberen AEN in desen Wilhelm van Manen and Gerrit van Verses. "
    (Under colonels of the banner must be defined as a kind of armed power of the bourgeoisie, which as near masters acted, and as such, in some cases a link between government and Burghers formed. Certain districts had their own flag waving, or armed detachment of citizens, rotmeesters, ensign, lieutenants and colonels, the last link with the Government maintained. Die colonels did so in this case the duty by order of the Magistrate to investigate why Gesiena (or Josina) Barteldsdr Hofmeester hairs brother Evert refused as guardian of her children , apparently was that research voordeele hair, because the Magistrate appointed Evert not guardian. The names of Moons and Versen (Viersen) also come in other branches of Moll.)
    In 1716 the widow would remarry and wishes therefore separation of the estate on its behalf and on behalf of (her children. 15.04.1716 We read: 'At requeste of Gosiena stewards, widow of Henry Moll, being affectionately of her child to separate versoeckende forward two momberen from the four overgegevene. The magistrate had this having the advys of the colonels of the vaendel proposes to momberen takes delight in desen AEN William Enschert and N, Amerongen, "
    (Momberen his guardians.'s Name Amerongen and van Amerongen is another more times for comers name in the Mollen-genealogy. Enschert in later documents also Eschede and Enschut called. You can here see that in several pieces not so very closely rose with the names! This comment may You remember, when thou later variants of the name Mol (l)'ll see.)
    January 18 1719 we find:,, at requeste of Wilhelm Eschede as one of the co appointed momberen about onmundige kint of Henry Moll by Gosina stewards ehelyk begotten versoeckende that again another momber him möchte be added in place of his deceased raedemomber Nicolaas van Amerongen "etc. and is then appointed Adriaan van Juneveid. Yet we can mention here, dated September 1730, at the request of William Enschut and Adrian from June Velt aengestelde momberen Henry Moll, soone of Hendrick Moll and Gesina Hoff Meisters, to intimating that her pupil in East If deceased, versoeckende its moberschap overgevinge discharged with the mother tgeene beneath her. "
    (This pupil was Henry's son born 1705. From this also shows that the widow in 1730 was still alive. We note for the record, that the phrase "its momberschap" and "under her" now the word "its" should be read with our usual word "their".)

    iz EVERT Hendriksz Moll and Jurriana of Wyssel:
    He married at Arnhem, where his bride lived. When the marriage was his father witnessed. Evert was a sergeant in the troops of Colonel of Broeckhuysen, which, as was requisite, the marriage "approbeerde in writing".
    We meet him in Wageningen, where 4/15/1709 in the resolution of books magistrate says: "An Ensign Jan Schreuder on demands for the service, even if contractor being, which Jan Schreuder to Her Loyal and Eight Ones own hand shows the signature of the Lieutenant Colonel Stonemason, as also that of Sergeant MOLL (it says Mol) who have adopted here, which show that but for the space of two years, which expired with January 28, 1709, was hired. "When Sergeant Evert was so also with the recruitment of mercenaries responsible. 12 December 1753 he was one of Nieuwpoort witnesses at the baptism of his grandson DIRK, which follows later.
    Also Jurriana van Wyssel was in 1753 when her grandson witness. The name of Wyssel is strongly alternately written: We find Wyssel, Wessel, and Weasel and Weelse, exactly how hot she is not possible to say with certainty.
    When Everts ANTHONIE son marries, is (1752) the permission of the more bruigoms mother Jurriana Weelse present, it is listed there as a widow of Anthony Schuylenburg. From this statement it follows that-when she married Evert Moll, - they already widow must have been, because in '53, she is a witness to Evert in Nieuwpoort. It is remarkable that Everts first son was named after his father, the second son and third son Schuylenburg Jurrianas father.
    (The Wageningsche branch of Moles, which later will be the name you Schuylenburg in the years 1708 and 1710 also exhibit, there was one of the burgomasters thus named.) From Hendriksz Evert Moll is also little known. A time-and namesake of him lived in den Briel, whether it is equal to that namesake or not, we dare not test it. But about that in due course as we will add it.
    (To be continued.)