van Groningen, Antjen

Birth Name van Groningen, Antjen
Gender female
Age at Death 61 years, 10 months, 4 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1813-03-05 Deventer, Overijssel, Nederland  
1a 1b 2a
Residence 1837-12-26 Hengelo, Overijssel, Nederland  
1c
Death 1875-01-09 Goes, Zeeland, Nederland  

Age: 61

3a 2a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father van Groningen, Steven
Mother Bastiaans, Ida Amelia Margaretha
         van Groningen, Antjen

Families

    Family of Moll, Evert and van Groningen, Antjen
Married Husband Moll, Evert
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1837-02-09 Deventer, Overijssel, Nederland  
1b 2a
  Children
 1. Moll, Alberta Antonia
 2. Moll, Steven
 3. Moll, Anthony
 4. Moll, Ida Amelia Margaretha
 5. Moll, Jacobus
 6. Moll, Anna Sophia Catharina
 7. Moll, Anna Petronella
 8. Moll, Popko
 9. Moll, Cornelis
 10. Moll, Rudolph Abraham
 11. Moll, Sophia Cecilia

Pedigree

 1. van Groningen, Steven
  1. Bastiaans, Ida Amelia Margaretha
   1. van Groningen, Antjen
    1. Moll, Evert
     1. Moll, Alberta Antonia
     2. Moll, Steven
     3. Moll, Anthony
     4. Moll, Ida Amelia Margaretha
     5. Moll, Jacobus
     6. Moll, Anna Sophia Catharina
     7. Moll, Anna Petronella
     8. Moll, Popko
     9. Moll, Cornelis
     10. Moll, Rudolph Abraham
     11. Moll, Sophia Cecilia

Ancestors

Source References

 1. Netherlands, Overijssel Civil Registration
   • Date: 1813-03-05
   • Page: 1813-03-05
   • 1813.Antjen-van-Groningen.birth
   • Date: 1837-02-09
   • Page: 1837-02-09
   • 1837.Evert-Moll.Antjen-van-Groningen.marriage
   • Date: 1837-12-26
   • Page: 1837-12-26
   • 1837 Alberta Antonia Moll birth
 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #99
   • Citation:

    99. Dr. Ds. Evert Mol, geb 7 Maart 1814 te Nijmegen, overleden 27 Mei 1896 te Haarlem. Hij bezocht aldaar de Nuts- en Latijnsche School, studeerde korten tijd aan het Athenaeum te Deventer, waar hij 10 Sept 1831 geimmatriculeerd werd, maar reeds 4 Oct 1831, 17 jaar oud, werd hij te Leiden ingeschreven, deed er 24 Jan 1836 zijn candidaats examen theologie en 20 April van dit jaar verdedigde hij er zijn proefschrift „Collectanea ad Illustranda Jesu dicta ex observatione vital communio ’

    Dr. Moll was een man van buitengewone gaven Tusschen 1854 en 1865 leid de hij, volgens zijn eigen methode, meer dan 20 jongelingen voor de Academische Studiën op Zijn verhandeling over misbruikte bijbelplaatsen werd in 1864 door het Haagsch Genootschap met goud bekroond. Hij was achtereenvolgens predikant te Hengelo (1837), Vollenhove (1843), en Goes (1846-1877). In Goes ondervond Moll, die liberaal was en met het woord scherp kon zijn, tegenstand van de zijde der rechtzinnigen. Hij genoot er nochtans veler achting Jarenlang was hij Scriba-quaestor der classis Goes en behoorde tot de leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Ook als Nutslezer verwierf hij veel naam. In 1877 vestigde hij zich als emeritus te Haarlem.

    Hij schreef
    1 Vervolg op de bloemlezing uit den Hollandschen Spectator van Justus van Effen, door Prof v Kampen (Deventer, 1839)
    2 Dr. Anthony Moll, geschetst door zijn zoon (Gorinchem 1845)
    3 Teekenen en Vragen des Tijds (Goes 1857)
    4 Kerkelijke Courant en Godsdienstig Weekblad (Amersfoort-Goes)
    5 Handleiding bij het Godsdienstonderwijs
    6 Vertaling van A Vinet ,Theorie der Prediking’ (Tiel, 1854)
    7 Idem van C Palmer „Katechetiek" (Tiel, 1856 en 1857)
    8 Misbruikte bijbelplaatsen (Leiden, 1864)
    9 Afscheidsrede te Goes (30 Sep 1877, Goes)
    10 Rede ter gedachtenis van 40 jarige Evangeliebediening (uitgesproken te Hengelo, 4 Maart 1877)
    11 Het ideaal der Liefde (Goes, 1886)
    Voorts verschillende bijdragen in tijdschriften (N N B Woordenb II, 1912).

    Hij huwde 9 Feb 1837 te Deventer met Antjen van Groningen, geboren 5 Maart 1813 te Deventer, overleden 9 Jan 1875 te Goes, dochter van Steven van Groningen en Ida Amelia Margaretha Bastiaans. Uit dit huwelijk volgen 11 kinderen, 8e generatie (zie 188-198).

   • Translation:

    99. Dr.. Ds. Evert Mol, b 7 March 1814 to Nijmegen, deceased 27 Mei 1 896 to Haarlem. He visited therein the Nuts-and Latin Sche School, studied shorten time at the Athenaeum to Deventer, where was he 10 Sept 1831 immatriculated, but already 4 Oct in 1831, 17 years old, he was to Leiden enrolled, did there 24 Jan in 1836 are candidaats exam theology and 20 April of this year he defended there his thesis "Collectanea ad Illustranda Jesu dicta ex observatione vitalism communio '

    Dr.. Moll was a man of extraordinary gifts Meantime 1 854 and 1865 lead the he, for the Academic Studiën on His treatise on abused bible places was awarded in 1864 by the Haagsch Genootschap with gold. According to his own method, more than 20 young men He was successively preacher to Hengelo (1 837), Vollenhove (1843), and Goes (1846 to 1877). In Goes Moll, under found those was liberal and with the word could are, sharp opposition from the silk der rechtzinnigen. He enjoyed Yet there shall Due to popular esteem For years he was Scriba-Quaestor der classis Goes and belonged to the members of the Zeeuwsch Genootschap der Sciences Also if Nuts Reader he acquired much name. In 1877 he established himself as emeritus to Haarlem.

    He wrote
    1 Contd. on the anthology from den Holland Chen Spectator of Justus van Effen, by Prof. v Kampen (Deventer, 1839)
    2 Dr.. Anthony Moll, outlined by his son (Gorinchem 1845)
    3 Teek Enen and Questions des-time (Goes 1857)
    4 Ecclesiastical Courant and Religious Weekblad (Amersfoort-Goes)
    5 Manual at the Religious Education
    6 Translation of A Vinet, Theory der Preaching '(Tiel, 1854)
    7 Idem of C Palmer "Katechetiek" (Tiel, 1856 and 1857th)
    8 Abused bible places (Leiden, 1864)
    9 Farewell Rede to Goes (30 Sep 1877, Goes)
    10 Rede for a memorial of 40 year old Gospel Operation (pronounced to Hengelo, 4 March 1 877)
    11 The ideal der Love (Goes, 1886)
    Furthermore various contributions in magazines (NNB Woordenb II, 1912).

    He married, 9 Feb in 1837 to Deventer with Antjen of Groningen, born 5 March 1813 to Deventer, deceased, 9 Jan 1875 in Goes, daughter of Steven of Groningen and Ida Amelia Margaretha Bastiaans. From this marriage 11 children, follow 8th generation (see 188-198).

 3. Netherlands, Zeeland civil registrations
   • Date: 1875-01-09
   • Page: 1875-01-09
   • 1875 Antjen van Groningen death