Moll, Antonie 1a 2a

Birth Name Moll, Antonie
Gender male
Age at Death 57 years, 3 months, 8 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1786-03-08 Maassluis, Zuid-Holland, Nederland  
3a
Baptism 1786-03-12 Maassluis, Zuid-Holland, Nederland  
4a 3a
Enrolled 1801-09-23 Leiden, Zuid-Holland, Nederland Medical student
3a
Occupation 1806-06-21 Nijmegen, Gelderland, Nederland Extra ordinair-assistent in het Militaire Hospitaal
3a
Occupation 1814-03-07 Nijmegen, Gelderland, Nederland Medecin
5a
Occupation 1816-02-08 Nijmegen, Gelderland, Nederland Medicinae Doctor
5b
Occupation 1818-10-23 Nijmegen, Gelderland, Nederland Med. Doctor
5c
Occupation 1822-01-08 Nijmegen, Gelderland, Nederland Med. Doctor
5d
Occupation 1827 Arnhem, Gelderland, Nederland Stadsdokter en voorzitter der Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek en toevoorzicht in Gelderland
3a
Occupation 1835-05-20 Arnhem, Gelderland, Nederland Medicinae Doctor
5e
Occupation 1835-05-20 Arnhem, Gelderland, Nederland President van de Provinciale Geneeskundige Commissie
5e
Marriage (Witness) 1835-05-20 Arnhem, Gelderland, Nederland  

Groom's Age: 38

Bride's Age: 36

5e
Occupation 1837-02-09 Arnhem, Gelderland, Nederland Medecinae Doctor
6a
Occupation 1841-09-15 Arnhem, Gelderland, Nederland Medicinae Doctor
5f 2a
Occupation 1841-09-15 Arnhem, Gelderland, Nederland President van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Gelderland
5f
Occupation 1843-06-16 Arnhem, Gelderland, Nederland Stads Medicinae Doctor
5g
Occupation 1843-06-16 Arnhem, Gelderland, Nederland President van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Gelderland
5g
Death 1843-06-16 Arnhem, Gelderland, Nederland  

Age: 57

5g 3a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Moll, Evert
Mother Knipschaer, Catharina
         Moll, Antonie
    Brother     Moll, Jacob
    Brother     Moll, Willem Christiaan
    Sister     Moll, Catharina Elisabeth Willemina
 
Father Moll, Evert
Stepmother Schelvischvanger, Anna Pieternella
    Half-sister     Moll, Alida
    Half-sibling     Moll, NN
    Half-sibling     Moll, NN
    Half-brother     Moll, Cornelis
    Half-sister     Moll, Anna Pieternella
 
Father Moll, Evert
Stepmother van Waenen, Willemina

Families

    Family of Moll, Antonie and Mos, Albertina
Married Wife Mos, Albertina
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1813-05-26 Nijmegen, Gelderland, Nederland  

Groom's Age: 26

Bride's Age: 21

5h 2b 3a
  Children
 1. Moll, Evert
 2. Moll, Johannes Gijsbertus
 3. Moll, Anna Sophia Catharina
 4. Moll, Johannes Gijsbertus Jacob

Media

Narrative

medicus te Nijmegen en te Arnhem, Ridder in de Orde van de Nederl Leeuw (Kon Besl 4 Juni 1841, St bl No 29)

Hij werd 23 Sept 1801, op 15-jarigen leeftijd ingeschreven als medisch-student te Leiden en op 20-jarigen leeftijd bevorderd tot Doctor med, na verdediging van zijn „aan de vrienden der waarheid" opgediagen proefschrift „Specimen med inaug, exhibens generalia quaedam circa theoriam, sic dictam, Incitationis" 21 Juni 1806 In Nijmegen werd hij extra ordinair-assistent in het Militaire Hospitaal, waar zich vele Pruisische krijgsgevangenen bevonden (1807), werd Stadsgeneesheer en 1814 ook chirurgijnmajoor bij de Schutterijen Hij verwierf reputatie tijdens de typhus-epidemie (1813) als ijverig en moedig geneesheer.

Maart 1827 werd hij te Arnhem opvolger van Dr F W Everts stadsdokter en voorzitter der Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek en toevoorzicht in Gelderland Tot 1841 was hij werkend geneesheer Vaardig spreker betoonde hij zich in vergaderingen van het Nut en van het Genootschap ,,Prodesse Conamur"

Hij behoorde tot de eerste hygeisten in Nederland, die de geneeskrachtige werking van het zeeklimaat
hebben verdedigd Hij was lid van het Utr Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1814), Buitengewoon Lid van het Physisch Medisch Genootschap te Bonn (1820) Eerelid van de „Societe medico-chirurgale" te Brugge (1840) en van het genootschap ter bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam (1840)Van zijn hand verschenen

1 Proeve eener theorie van de werking der contagia acuta op het menschelijk lichaam (1815)
2 Het zeebad door G Swartendijk Stierling met een aanhangsel nopens de nieuwe zeebadinrichting te
Scheveningen (1819)
3 Handboek tot de Leer der Teekenen van Gezondheid en ziekte (1821-’23), 3 dln
4 Opstellen in „Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang" (1825-’43), onder zijn
redactie en met Dr C van Eldik als mede-redacteur
5 Gemeenzame Brieven over het Scheveningsche Zeebad (1824)
6 Handboek voor de geregtelijke geneeskunde (1825-’26) in 2 dln (Nog een Standaardwerk ’)
7 Beknopte beschrijving van den Asiatischen braakloop (1832)
8 Iets over de zoogenaamde Russische baden (1842)
9 Tijdschrift voor de Staatsgeneeskunde (1843)
10 Beschrijving eener epidemische koortsziekte in Gelderland in 1831 (In „Hippokrates", 193, Supl V)
11 Verslag eener kinderpokepidemie in Nijmegen in 1817 (ibid Suppl VI, 73)
12 Vertalingen van Duitsche werken over natuurphilosophie van Bailenstedt, Werner, Link en Gelpke)
van Angeli’s „De jonge arts aan het ziekbed", van Shelling (naar l Bibliographie in N N B
Woordenboek II, 1912, 2 Cv Eldik: Levens- en karakterschets van wijlen Dr. Moll in Arnhemsche
Courant, 29 Juni 1843 (vergel Practisch Tijdschrift van dit jaar, Kunst en Letterboek 1843 II-I), 3 Dr.
Moll, geschetst door zijn zoon E.Moll" (8845, met portret), 4 J H F Kohlbrugge „Nederl
praedarwinisten", (gids 1908 III, 235) Volgens een bijbel blad van de families Viervant en Huysman,
berustend in origineel bij het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek (Ned Leeuw 1922)
moetDr. Moll te Nijmegen een geslachtsregister bezeten hebben, zooals zijn Tante Mevr
Huysman (henrica Moll) beweerde.

Prof. Mr. j.m. van Bemmelen roem de nog 5 Oct 1933 bij een lezing in het Leidsch Criminologisch
Instituut Dr. A. Moll als deskundige in strafzaken

Hij huwde 26 Mei 1813 te Nijmegen, waarbij de inzegening van het huwelijk geschiedde door zijn
broer (57), met Albertina Mos, Geb: 22 Mei 1791 te Nij megen, Overl: 11 Juli 1866 te Groenlo, Dv:
Johannes Gijsbertus Mos en Anna Sophia van Burick Uit het huwelijk volgen 4 kinderen 7e generatie
(zie 99-102)

---------------------

physician in Nijmegen and Arnhem, Knight of the Order of the Lion Nederl. (Could Dec. 4 June 1841, St bl No. 29)

He was 23 Sept 1801, at age 15 or age enrolled as a medical student at Leiden and 20-olds age promoted to Doctor med, after defending his "to the friends of truth" opgediagen thesis "Specimen med inaug, exhibens generalia quaedam approximately theoriam, sic dictam, Incitationis" June 21, 1806 in Nijmegen, he was extra ordinary assistant in the Military Hospital, where many Prussian prisoner of war found (1807), was City Physician and 1814 also surgeon Major. He gained reputation in the militia during the typhoid epidemic (1813) as zealous and courageous physician.

March 1827 he was in Arnhem successor of Dr. FW Everts town doctor and president of the Provincial Committee of Medical Research and toevoorzicht in England until 1841, he was working
physician Proficient speaker he showed in meetings of the Utility and the Society ,,Prodesse Conamur "

He was among the first hygeisten in the Netherlands, that the healing effect of the climate have defended. He was a member of the Utr Society of Arts and Sciences (1814), Extraordinary Member of the Physics Medical Association, Bonn (1820) Eerelid of the "Société medico-chirurgale "in Bruges (1840) and the Society for the Advancement of Medicine and Surgery, Amsterdam (1840) From his hand appeared
1 Proeve eener theory of operation of contagia acuta on the human body (1815)
2 The seaside resort by G Swart Dijk Taurus Ling with an appendix concerning the new zeebadinrichting to Scheveningen (1819)
3 Manual for the Doctrine of Signs of of Health and Disease (1821 - '23), 3 parts
4 Installing in "Practical Journal of Medicine in all her size" (1825 - '43), under his editors and Dr. C. van Eldik and co-editor
5 shared Letters on the Scheveningen Zeebad (1824)
6 User regulated spatial Medicine (1825 - '26) in 2 parts (Another Standard work ')
7 Brief description of the course Asiatischen fallow (1832)
8 Something about the so-called Russian baths (1842)
9 Journal of State Medicine (1843)
10 Description eener epidemic febrile disease in England in 1831 (in "Hippocrates", 193, Suppl V)
11 Report eener kinderpokepidemie in Nijmegen in 1817 (ibid Suppl VI, 73)
12 Translations of German works on natural philosophy of Bailenstedt, Werner, Link and Gelpke) of Angeli's "The young doctor at the bedside," Shelling of (l to Bibliographie in NNB Dictionary II, 1912, 2 Cv Eldik: Life and character sketch of the late Dr. Moll in Arnhemsche Courant, June 29, 1843 (comparator Practical Magazine this year, Arts and Letter Book 1843 II-I), 3 Dr. Moll, sketched by his son E.Moll "(8845, with portrait), 4 JHF Kohlbrugge" Nederl praedarwinisten "(Guide III 1908, 235) According to a bible leaf and Vant Four families Huysman, resigned in original at the Central Bureau for Genealogy and Heraldry (Ned Leo 1922) moet Dr. Moll Nijmegen a genealogy possessed, as his aunt Mrs Huysman (Henrica Moll) claimed.

Prof. Mr. J.M. Bemmelen the fame of another 5 Oct 1933 at a lecture in Leiden Criminological
Institute Dr. A. Moll as an expert in criminal.
He married 26 May 1813 in Nijmegen, where the ceremony of marriage was by his
brother (57), with Albertina Moss, Born: May 22, 1791 at Nij Megen, Overl: July 11, 1866 to Groenlo, Dv:
John Gijsbertus Moss and Anna Sophia Bürick From the marriage 4 children follow 7th generation
(See 99-102)

Pedigree

 1. Moll, Evert
  1. Knipschaer, Catharina
   1. Moll, Willem Christiaan
   2. Moll, Catharina Elisabeth Willemina
   3. Moll, Antonie
    1. Mos, Albertina
     1. Moll, Evert
     2. Moll, Johannes Gijsbertus
     3. Moll, Anna Sophia Catharina
     4. Moll, Johannes Gijsbertus Jacob
   4. Moll, Jacob

Ancestors

Source References

 1. Dr. P.C. Molhuysen, Prof. Dr. P.J. Blok: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW)
   • Page: Deel 2, 934
   • Source text:

    MOLL (Dr. Anthonij), geneesheer, geb. te Maassluis 8 Maart 1786, gest. te Arnhem 16 Juni 1843. Hij was de oudste zoon van Ds. Evert Moll en diens eerste vrouw Catharina Knipschaer. Het eerste onderricht ontving hij van zijn vader. Te Nijmegen, waar deze in 1797 was beroepen, bezocht hij de latijnsche school, studeerde te Leiden van 1801-6 en werd aldaar (reeds op 20-jar. leeftijd) 21 Juni 1806 bevorderd tot med. doctor, na verdediging van zijn ‘aan de vrienden der waarheid’ opgedragen proefschrift: Generalia quaedam circa theoriam, sic dictam, incitationis. Moll vestigde zich te Nijmegen en maakte zich hier spoedig nuttig als extra-ordinair adsistent in het militair hospitaal, waarin zich vele pruisische krijgsgevangenen bevonden (1807). Hij werd stadsgeneesheer en later (1814) ook chirurgijn-majoor-extraordinair bij de schutterijen. Tijdens eene typhus-epidemie (1813) betoonde hij zich ijverig en moedig. Zelf kwam hij, door de ziekte aangetast, dicht bij den dood en nimmer heeft hij nadien eene goede gezondheid genoten. Ofschoon Moll te Nijmegen een geacht man was, heeft hij er nooit eene belangrijke praktijk gehad. Deze won hij eerst te Arnhem, waar hij zich in Maart 1827 als opvolger van Dr. F.W. Everts had gevestigd. Moll werd daar stadsdoctor en voorzitter - lid was hij al - der provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Gelderland. Door pijnlijke kwalen gekweld volbracht hij jaren lang met moeite zijne taak. In 1841 moest hij de gewone praktijk geheel verlaten. Uit zijn (26 Mei 1813 gesloten) huwelijk met Alberta Mos zijn vier kinderen gesproten, van wie Evert (zie volgend art.) de eerstgeborene was.

    Moll was een vaardig spreker en schrijver. Vele redevoeringen zijn door hem gehouden, vooral in vergaderingen van het Nut te Nijmegen en van het genootschap Prodesse Conamur te Arnhem. Zijne werken, welke meest alle in zijn nijmeegschen tijd zijn geschreven, bewijzen zijne groote werkkracht en belezenheid. Met duitsche geleerden van zijn tijd was hij in briefwisseling. Moll behoort tot de eerste hygeïsten in Nederland, die de geneeskrachtige werking van het zeeklimaat hebben verdedigd. Hij schreef: Proeve eener theorie van de werking der Contagia acuta op het menschelijke ligchaam (Nijm. 1815); Het zeebad enz. (door G. Swartendijk Stierling), met een Aanhangsel nopens de nieuwe Zeebadinrigting te Scheveningen (Dordr. 1819); Handboek tot de Leer der Teekenen van gezondheid en ziekte (Gorinchem 1821-23). Opstellen in zijn Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang (1821-43; met Dr. C. van Eldik als mederedacteur); Gemeenzame Brieven over het Scheveninger Zeebad (Arnh. 1824); Handboek voor de Geregtelijke Geneeskunde (Arnh. 1825-26); Beknopte beschrijving van den Asiatischen Braakloop (Arnh. 1832); Iets over de zoogenaamde Russische baden (Arnh. 1842); Tijdschrift voor de Staatsgeneeskunde (de 2 eerste stukken, Arnh. 1843); Beschrijving eener epidemische koortsziekte in Gelderland in 1831 (in Hippocrates, Supp. V, 193); Verslag der kinder-pokepidemie te Nijmegen in 1817 (ibid., Supp. VI, 73). Voorts vertaalde Moll duitsche werken over natuurphilosophie (van J.G. Ballenstedt, C.F. Werner, H.F. Link en A.H.C. Gelpke (De Voorwereld, De vormkracht der aarde, De Voorwereld en de Oudheid door de Natuurkunde opgehelderd, Over het oorspronkelijke volk der aarde. Vergel.: Magazijn der voorwereld, Amst. 1821). In de kringen der rechtzinnigen, die den evolutionistisch-gezinden Moll (ten onrechte) voor ongeloovig hielden, verwekten deze, in 1819, 20 en 21 te Dordr. en te Amst. verschenen vertalingen ergernis. Meer voldoening gaf hem de gretig gelezen overzetting van het werkje van Angeli, De jonge arts aan het ziekbed (1827).

    De wezenlijke of vermeende miskenning, onder welke Moll heeft geleden, is vergoed door de achting van velen en door de hem, den humanen en geleerden arts, geschonken eerbewijzen. Hij was lid van het Utr. Gen. van Kunsten en Wet. (1814), buitengew. lid van het Physisch-medisch Gen. te Bonn (1820), eerelid van de Société médico-chirurgicale te Brugge (1840) en van het Gen. ter bevord. der Genees- en Heelkunde te Amsterdam (1840). De leden der bovengen. prov. commissie lieten Moll's portret door J.P. Lange in koper graveeren (1837).

    Zie: C. van Eldik, Levens- en Karakterschets van wijlen Dr. Moll in Arnh. Courant van 29 Juni 1843, ook opgenomen in het Pract. Tijdschrift van dat jaar; Kunst- en Letterb. 1843, II, 1; Doctor A. Moll, geschetst door zijnen zoon E. Moll (Gorinchem 1845, met portret); J.H.F. Kohlbrugge, Nederlandsche praedarwinisten in Gids 1908, III, 235, die ook de referaten over werken van Moll vermeldt (blz. 260).
    Bax

   • Translation:

    MOLL (Dr. Anthonij), physician, b. Maassluis to 8 March 1786, gest. Arnhem 16 June 1843. He was the eldest son of the Rev. Evert Moll and his first wife Catherine Knipschaer. The first instruction he received from his father. Nijmegen, where it was professions, in 1797 he attended the Latin school, studied at Leiden from 1801-6 and was there (already 20-jar. Aged) promoted to med. 21th June 1806 doctor, after defending his 'to the friends of truth' dedicated thesis: Generalia quaedam about theoriam, sic dictam, incitationis. Moll settled in Nijmegen and made here soon as useful as extra-ordinary Assistant in the military hospital, in which many were Prussian prisoner of war (1807). He was city physician and later (1814) also surgeon-major extra-ordinary in the militia. During one typhus epidemic (1813) he showed himself zealous and courageous. He himself, was affected by the disease, close to death, and never has one he enjoyed good health afterwards. Although Moll Nijmegen was a respected man, he never talked one important practice. This he won first in Arnhem, where he was in March 1827 as successor to Dr.. F. W. Everts had established. Moll was there town doctor and president - he was already a member - of the provincial committee of medical research and toevoorzigt in Gelderland. Tormented by painful ailments he accomplished many years struggling with his task. In 1841 he had to leave the ordinary practice entirely. Off (26 May 1813 closed) marriage with Alberta Moss sprung his four children, of whom Evert (see next art.) Was the firstborn.

    Moll was a skilled speaker and writer. Many speeches are held by him, especially in meetings of the Utility to Nijmegen and the Society Prodesse Conamur in Arnhem. His works, which are in most all Nijmegen chen time written proof his great work force and erudition. With German scholars of his time he was in correspondence. Moll belongs to the first hygeïsten in the Netherlands, which the therapeutic effect of the climate have defended. He wrote: Proeve eener theory of operation of Contagia acuta on the human body (Nijm. 1815), etc. The coastal resort (by G. Swart Dijk Taurus Ling), with an Appendix concerning the new Zeebadinrigting Scheveningen (Dordr. 1819); Manual Learn the signs of health and disease (Gorinchem 1821-23). Drafting in his Practical Journal of Medicine in all her size (1821-43, with Dr. C. van Eldik and co-editor.); Shared Letters on the sea resort Scheveningen (Arnh. 1824) Handbook for Regulated Intentional Medicine (Arnh. 1825 - 26) Brief description of the asiatischen Braak Loop (Arnh. 1832) Something about the so-called Russian baths (Arnh. 1842), Journal of State Medicine (the two first pieces, Arnh 1843). description of a epidemic fever disease in England in 1831 (in Hippocrates, Supp V, 193.); Report of child pokepidemie in Nijmegen in 1817 (ibid., Supp VI, 73.). Furthermore translated Moll German works on natural philosophy (JG Ballenstedt, CF Werner, HF Link and AHC Gelpke (The First World, the creative power of the earth, The First World and Ancient clarified by the Physics, On the original people of the earth Vergel:.. Warehouse other of the world, Amst. 1821). In the circles of rechtzinnigen that the evolutionary-minded Moll (wrongly) for incredulously loved this, in 1819, 20 and 21 to Dordr. and Amst. published translations provoke annoyance. More satisfaction gave him eagerly read the translation of the piece by Angeli, The young doctor at the bedside (1827).

    The real or alleged breach under what Moll suffered, is reimbursed by the esteem of many, and by him, the doctor humanen and scholars, bestowed honors. He was a member of the Utr. Gene. Arts and Law. (1814), Special. member of the Medical Physics-Gen. Bonn (1820), honorable member of the Societe medico-surgical Bruges (1840) and Gene. to bevord. of Medicine and Surgery, Amsterdam (1840). The members of bovengen. prov. committee showed Moll's portrait by J. P. Engraving long in copper (1837).

    See: C. van Eldik, Life and Character Sketch of the late Dr. Moll in Arnh. Gazette of 29 June 1843, also included in the Pract. Magazine that year; Art and LetterB. 1843, II, 1, Doctor A. Moll, outlined by his son E. Moll (Gorinchem 1845, with portrait); J.H.F. Kohlbrugge, Dutch praedarwinisten Guide in 1908, III, 235, who also lectures on the work of Moll mentions (p. 260).

    Bax

 2. Netherlands Civil Registrations (WieWasWie)
   • Date: 1841-09-15
   • Page: 1841-09-15
   • Citation:

    Bruidegom: Johannes Cornelis van Pelt
    Beroep: Advocaat
    Vader bruidegom: Abraham van Pelt
    Beroep: Koopman
    Moeder bruidegom: Johanna Cornelia Hardenberg
    Beroep: geen beroep vermeld
    Bruid: Anna Sophia Catharina Moll
    Beroep: zonder beroep
    Vader bruid: Anthonij Moll
    Beroep: medicinae doctor
    Moeder bruid: Alberta Mos
    Beroep: -
    Gebeurtenis: Huwelijk
    Datum: woensdag 15 september 1841
    Plaats: Arnhem

    Documenttype: BS Huwelijk
    Erfgoedinstelling: Gelders ArchiefGelders Archief
    Plaats instelling: Arnhem
    Collectiegebied: Gelderland
    Archief: 0207
    Registratienummer: 150
    Registratiedatum: 15 september 1841
    Plaats: Arnhem

   • Date: 1813-05-26
   • Page: 1813-05-26
   • Citation:

    Bruidegom: Antonie Moll
    Beroep: huisarts
    Vader bruidegom: Evert Moll
    Beroep: geen beroep vermeld
    Moeder bruidegom: Catharina Knipschaar
    Beroep: geen beroep vermeld
    Bruid: Albertina Mos
    Beroep: zonder beroep
    Vader bruid: Jean Gijsbert Mos
    Beroep: geen beroep vermeld
    Moeder bruid: Anna Sophia van Burck
    Beroep: geen beroep vermeld
    Gebeurtenis: Huwelijk
    Datum: woensdag 26 mei 1813
    Gebeurtenisplaats: Nijmegen

    Documenttype: BS Huwelijk
    Erfgoedinstelling: Gelders Archief
    Plaats instelling: Arnhem
    Collectiegebied: Gelderland
    Archief: 0207
    Registratienummer: 1086
    Aktenummer: 042
    Registratiedatum: 26 mei 1813
    Akteplaats: Nijmegen

 3. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #56
   • Citation:

    56. Dr. Anthonie Moll, geboren 8 Maart 1786 te Maassluis, gedoopt 12 Maart (getuige in E Viervant), overleden 16 Maart 1843 te Arnhem, medicus te Nijmegen en te Arnhem, Ridder in de Orde van de Nederl. Leeuw (Kon. Besl. 4 Juni 1841, St bl No 29)

    Hij werd 23 Sept 1801, op 15-jarigen leeftijd ingeschreven als medisch-student te Leiden en op 20-jarigen leeftijd bevorderd tot Doctor med, na verdediging van zijn „aan de vrienden der waarheid" opgediagen proefschrift „Specimen med inaug, exhibens generalia quaedam circa theoriam, sic dictam, Incitationis" 21 Juni 1806 In Nijmegen werd hij extra ordinair-assistent in het Militaire Hospitaal, waar zich vele Pruisische krijgsgevangenen bevonden (1807), werd Stadsgeneesheer en 1814 ook chirurgijnmajoor bij de Schutterijen Hij verwierf reputatie tijdens de typhus-epidemie (1813) als ijverig en moedig geneesheer.

    Maart 1827 werd hij te Arnhem opvolger van Dr F W Everts stadsdokter en voorzitter der Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek en toevoorzicht in Gelderland Tot 1841 was hij werkend geneesheer Vaardig spreker betoonde hij zich in vergaderingen van het Nut en van het Genootschap ,,Prodesse Conamur"

    Hij behoorde tot de eerste hygeisten in Nederland, die de geneeskrachtige werking van het zeeklimaat hebben verdedigd Hij was lid van het Utr Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1814), Buitengewoon Lid van het Physisch Medisch Genootschap te Bonn (1820) Eerelid van de „Societe medico-chirurgale" te Brugge (1840) en van het genootschap ter bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam (1840)

    Van zijn hand verschenen
    1 Proeve eener theorie van de werking der contagia acuta op het menschelijk lichaam (1815)
    2 Het zeebad door G Swartendijk Stierling met een aanhangsel nopens de nieuwe zeebadinrichting te Scheveningen (1819)
    3 Handboek tot de Leer der Teekenen van Gezondheid en ziekte (1821-’23), 3 dln
    4 Opstellen in „Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang" (1825-’43), onder zijn redactie en met Dr C van Eldik als mede-redacteur
    5 Gemeenzame Brieven over het Scheveningsche Zeebad (1824)
    6 Handboek voor de geregtelijke geneeskunde (1825-’26) in 2 dln (Nog een Standaardwerk ’)
    7 Beknopte beschrijving van den Asiatischen braakloop (1832)
    8 Iets over de zoogenaamde Russische baden (1842)
    9 Tijdschrift voor de Staatsgeneeskunde (1843)
    10 Beschrijving eener epidemische koortsziekte in Gelderland in 1831 (In „Hippokrates", 193, Supl V)
    11 Verslag eener kinderpokepidemie in Nijmegen in 1817 (ibid Suppl VI, 73)
    12 Vertalingen van Duitsche werken over natuurphilosophie van Bailenstedt, Werner, Link en Gelpke) van Angeli’s „De jonge arts aan het ziekbed", van Shelling (naar l Bibliographie in N N B Woordenboek II, 1912, 2 Cv Eldik: Levens- en karakterschets van wijlen Dr. Moll in Arnhemsche Courant, 29 Juni 1843 (vergel Practisch Tijdschrift van dit jaar, Kunst en Letterboek 1843 II-I), 3 Dr. Moll, geschetst door zijn zoon E. Moll" (8845, met portret), 4 J H F Kohlbrugge „Nederl praedarwinisten", (gids 1908 III, 235) Volgens een bijbel blad van de families Viervant en Huysman, berustend in origineel bij het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek (Ned Leeuw 1922) moet Dr. Moll te Nijmegen een geslachtsregister bezeten hebben, zooals zijn Tante Mevr Huysman (henrica Moll) beweerde.
    Prof. Mr. j.m. van Bemmelen roem de nog 5 Oct 1933 bij een lezing in het Leidsch Criminologisch Instituut Dr. A. Moll als deskundige in strafzaken.

    Hij huwde 26 Mei 1813 te Nijmegen, waarbij de inzegening van het huwelijk geschiedde door zijn broer (57), met Albertina Mos, geboren 22 Mei 1791 te Nij megen, overleden 11 Juli 1866 te Groerlo, dochter van Johannes Gijsbertus Mos en Anna Sophia van Burick. Uit het huwelijk volgen 4 kinderen 7e generatie (zie 99-102)

 4. Netherlands, Zuid-Holland, Massluis church records
   • Date: 1786-03-12
   • Page: 1786-03-12
   • 1786 Anthonie Moll baptism
 5. Netherlands, Gelderland Civil Registration 1811-1950
   • Date: 1814-03-07
   • Page: 1814-03-07
   • 1814.Evert-Moll.birth
   • Date: 1816-02-08
   • Page: 1816-02-08
   • 1816 Johannes Gijsbertus Moll birth
   • Date: 1818-10-23
   • Page: 1818-10-23
   • 1818 Anna Sophia Catharina Moll birth
   • Date: 1822-01-08
   • Page: 1822-01-08
   • 1822 Johannes Gijsbertus Jacob Moll birth
   • Date: 1835-05-20
   • Page: 1835-05-20
   • 1835 Gerhardus van der Kaa & Anna Pieternella Moll marriage
   • Date: 1841-09-15
   • Page: 1841-09-15
   • 1841 Johannes Cornelis van Pelt & Anna Sophia Catharina Moll marriage
   • Date: 1843-06-16
   • Page: 1843-06-16
   • 1843 Anthonij Moll death
   • Date: 1813-05-26
   • Page: 1813-05-26
   • 1813 Antonie Moll & Albertina Mos marriage
 6. Netherlands, Overijssel Civil Registration
   • Date: 1837-02-09
   • Page: 1837-02-09
   • 1837.Evert-Moll.Antjen-van-Groningen.marriage