Laseur, Elisabeth 1a

Birth Name Laseur, Elisabeth
Also Known As Keers-Laseur, Elisabeth 1a
Gender female
Age at Death 107 years, 9 months, 10 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1890-03-08 Utrecht, Utrecht, Nederland  
2a
Member from 1938 to 1945   Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (NSVO)
1a
Death 1997-12-18 Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland  
1a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Laseur, Adriaan Hermanus
Mother Spijker, Elisabeth
    Sister     Laseur, Hendrina Anna Catharina
    Brother     Laseur, Nicolaas
    Sister     Laseur, Anna Elisabeth
    Brother     Laseur, Willem
    Brother     Laseur, Adriaan Hermanus
         Laseur, Elisabeth

Families

    Family of Keers, Leendert and Laseur, Elisabeth
Married Husband Keers, Leendert
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1917-02-01 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Father's Age: 34

Mother's Age: 26

2b

Media

Pedigree

 1. Laseur, Adriaan Hermanus
  1. Spijker, Elisabeth
   1. Laseur, Hendrina Anna Catharina
   2. Laseur, Nicolaas
   3. Laseur, Anna Elisabeth
   4. Laseur, Willem
   5. Laseur, Adriaan Hermanus
   6. Laseur, Elisabeth
    1. Keers, Leendert

Ancestors

Source References

 1. Wikipedia
   • Page: Elisabeth Keers-Laseur
   • Citation:

    Elisabeth Keers-Laseur
    Elisabeth Keers-Laseur (Utrecht, 8 maart 1890 – Bloemendaal, 18 december 1997) was een fanatieke Nederlandse nationaal-socialiste die ook na de oorlog trouw bleef aan haar overtuiging. Bij haar dood was ze maar liefst 107 jaar oud; de laatste periode van haar leven stond ze te boek als de oudste inwoonster van de provincie Noord-Holland.

    NSVO [bewerken]
    Behalve met haar uitzonderlijk hoge leeftijd schreef Keers-Laseur geschiedenis met haar oorlogsverleden. In de bezettingsjaren gaf ze enige tijd leiding aan de NSVO. Met jonkvrouw Julia barones Op ten Noort, haar plaatsvervangster, hervormde ze de NSVO naar haar antisemitische inzichten. Als hoofdredactrice van 'De Nationaal-Socialistische Vrouw' verweefde ze haar ideologische opvattingen handig met recepten, breipatronen, modesnufjes en huishoudtips. De nationaal-socialistische rassenleer moest de vrouw tot leidraad dienen bij haar keus van een echtgenoot en haar toekomstige bestemming als moeder, meende ze. NSB-leider Anton Mussert schoof het duo Keers-Laseur en Op ten Noort halverwege de Tweede Wereldoorlog echter terzijde om de leiding van de vrouwenorganisatie van zijn beweging in 1943 in handen te stellen van iemand met een meer gematigde visie, Olga de Ruiter-Van Lankeren Matthes.

    Vriendschap met de 'Zwarte weduwe' [bewerken]
    Elisabeth Keers-Laseur en haar man Leendert Keers behoorden tot de eerste leden van de NSB, getuige het uitzonderlijk lage stamboeknummer 870 van deze laatste. Binnen de NSB maakte het echtpaar deel uit van de "groep-Rost", een verzameling van radicale nationaal-socialisten rond de tweede man van de NSB, de fel antisemitische jurist Meinoud Rost van Tonningen. De groep was voorstander van aansluiting van Nederland bij het Duitse Rijk.
    Bovendien mochten Keers-Laseur en haar man zich rekenen tot de persoonlijke vriendenkring van Rost, zo blijkt uit de memoires die diens echtgenote, de latere zogenoemde 'Zwarte weduwe' Florrie Rost van Tonningen-Heubel, in 1990 publiceerde.
    Ook al was de rol van Keers-Laseur binnen de NSB al tijdens de oorlog uitgespeeld, ze bleef een overtuigd aanhanger van Adolf Hitler. Nog begin 1944 probeerde ze haar zuster Annelies in Bloemendaal te winnen voor de NSB, zo blijkt uit brieven van haar hand die het NIOD in Amsterdam bewaart. Twee maanden voor de bevrijding berichtte ze nog aan een vriendin: ,,Ons vertrouwen in den Führer blijft ongeschokt en daarmede ook de groote eindoverwinning! Sieg Heil!

    Uitzonderlijk hoge leeftijd [bewerken]
    Na de bevrijding belandden Keers-Laseur en haar echtgenoot, die kinderloos waren, twee jaar in een strafkamp voor landverraders. Begin jaren zeventig overleed haar man; Keers-Laseur verhuisde kort daarop naar verzorgingshuis Wildhoef in Bloemendaal. Binnen het tehuis bleven haar opvattingen niet lang geheim. Nadat zij eind jaren tachtig in de conversatiezaal het bestaan van gaskamers in de vernietigingskampen had ontkend, ontstond in het tehuis groot tumult. Ook al bood ze ten overstaan van haar medebewoners openlijk haar verontschuldigingen aan, de rust keerde niet weer. Uiteindelijk poogde het bestuur en de directie van Wildhoef de ultra-rechtse bewoonster uit het huis te zetten. Maar de Haarlemse rechtbank verbood dat.
    Haar laatste jaren sleet Keers-Laseur in stilte, haar kamer verliet ze hoogst zelden meer. Ook al was ze ver over de honderd, de burgemeester van Bloemendaal weigerde bij haar op verjaarsvisite te gaan. Vlak voor haar dood ontdekte Haarlems Dagblad het bestaan van de inmiddels dementerende 107-jarige. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door het land.

    Bronnen, noten en/of referenties
    'De zwarte kameraden, een geïllustreerde geschiedenis van de NSB', onder redactie van J. Zwaan. Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984. ISBN 90-269-6510-9.
    'Van moeder op dochter: de maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd', door Willemien Hendrika Posthumus-Van der Goot en Anna de Waal, Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1977.
    'Voor Volk en Vaderland. Vrouwen in de NSB 1931-1948', Zonneke Matthée. Balans, Amsterdam, 2007.
    'Oud en fout in huize Wildhoef', Haarlems Dagblad zaterdag 15 november 1997
    www.niod.nl/knipsels: Keers-Laseur, Elisabeth, KB I 11811

   • Translation:

    Elisabeth Keers-Laseur
    Elisabeth Keers-Laseur ( Utrecht , March 8th 1890 - Bloemendaal , December 18 1997 ) was a fanatical Dutch national-socialist who after the war stayed true to her beliefs. At her death she was less than 107 years old, the last period of her life she was reputed to be the oldest resident of the province of North Holland .

    NSVO [ edit ]
    In addition to its exceptionally high age-wrote Keers Laseur history with its wartime past. In the years of occupation gave them some time led the NSVO . With virgin Baroness Julia Op ten Noort , her alternate member, they reformed the NSVO to its anti-Semitic views. As editor of "The National Socialist Women" she interwove her ideological beliefs handy with recipes, knitting patterns, novelty items and household tips. The Nazi racial doctrine was the woman to provide guidance in her choice of a husband and her future destiny as a mother, she thought. NSB leader Anton Mussert pushed the duo Keers-Laseur and Op ten Noort middle of the Second World War , however, rejected to in 1943 to inform someone with a more moderate vision, the leadership of the women's organization of his movement in hands Olga de Ruiter Van Lankeren Matthes .

    Friendship with the 'Black Widow' [ edit ]
    Elisabeth Keers-Laseur and her husband Leendert Keers were among the first members of the NSB , witness the exceptionally low studbook number 870 of the latter. Within the NSB, the couple was part of the "group-Rost", a collection of radical national socialists around the second man of the NSB, the virulently anti-Semitic lawyer Meinoud Rost of Tonningen . The group was in favor of connection of the Netherlands at the Reich .
    Moreover allowed Keers-Laseur and her husband is among the personal friends of Rost, according to the memoirs that his wife, who later became known as 'Black Widow' Florrie Rost van Tonningen-Heubel , published in 1990.
    Even though the role of Keers-Laseur within the NSB already played during the war, she remained a convinced supporter of Adolf Hitler . Still early in 1944 tried to win her sister Annelies for the NSB, in Bloemendaal them as evidenced by letters from her hand the Niod in Amsterdam store. Two months before the liberation she reported to a friend: 'Our confidence in the Führer remains unshaken and therewith also the great final victory! Sieg Heil !

    Exceptionally high age [ edit ]
    After the liberation ended Keers-Laseur and her husband, who were childless, two years in a prison camp for traitors. In the early seventies, her husband died; Keers-Laseur moved shortly thereafter to nursing Wildhoef in Bloemendaal. Inside the home her views did not stay secret for long. After they late eighties had denied in the parlor of the existence of gas chambers in the death camps arose in the home great tumult. Even though they offered in front of her fellow residents openly apologized to the rest did not return again. Eventually the board and tried to turn. Wildhoef the management of the ultra-right occupant of the house But the Haarlem court forbade that.
    Her last years wear Keers-Laseur in silence, she left her room, rarely more. Even though she was well over a hundred, the mayor of Bloemendaal refused to her to go. Birthday celebration for Just before her death discovered Haarlem Dagblad the existence of the now demented 107-year-old. The news spread like wildfire throughout the country.

    Sources, notes and / or references
    'The black comrades, an illustrated history of the NSB', edited by J. Swan. From Holkema & Warendorf, Weesp, 1984. ISBN 90-269-6510-9 .
    "From mother to daughter: the social position of women in the Netherlands from the French period" by Willemien Hendrika Posthumus-van der Goot and Anna de Waal, Socialist Publisher Nijmegen, 1977.
    'For Folk and Fatherland. Women in the NSB 1931-1948 ', Zonneke Matthee. Balance, Amsterdam, 2007.
    'Old and error in house Wildhoef', Haarlem Dagblad Saturday, November 15th, 1997
    www.niod.nl / clippings: Keers-Laseur, Elisabeth, I 11811 KB

 2. Netherlands Civil Registrations (WieWasWie)
   • Date: 1890-03-08
   • Page: 1890-03-08
   • Citation:

    Kind: Elisabeth Laseur
    Geslacht: Vrouw
    Geboorteplaats: Utrecht
    Geboortedatum: zaterdag 8 maart 1890
    Vader: Adriaan Hermanus Laseur
    Moeder: Elisabeth Spijker
    Gebeurtenis: Geboorte
    Datum: zaterdag 8 maart 1890
    Plaats: Utrecht

    Documenttype: BS Geboorte
    Erfgoedinstelling: Het Utrechts Archief
    Plaats instelling: Utrecht
    Collectiegebied: Utrecht
    Archief: 481
    Registratienummer: 135
    Documentnummer: 574
    Registratiedatum: 10 maart 1890
    Plaats: Utrecht

   • Date: 1917-02-01
   • Page: 1917-02-01
   • Citation:

    Bruidegom: Leendert Keers
    Geboorteplaats: Amsterdam
    Leeftijd: 34
    Vader bruidegom: Leendert Keers
    Moeder bruidegom: Johanna Everdina Harmina van Egmond
    Bruid: Elisabeth Laseur
    Geboorteplaats: Utrecht
    Leeftijd: 26
    Vader bruid: Adriaan Hermanus Laseur
    Moeder bruid: Elisabeth Spijker
    Gebeurtenis: Huwelijk
    Datum: donderdag 1 februari 1917
    Plaats: Utrecht

    Documenttype: BS Huwelijk
    Erfgoedinstelling: Het Utrechts Archief
    Plaats instelling: Utrecht
    Collectiegebied: Utrecht
    Archief: 463
    Registratienummer: 267
    Documentnummer: 78
    Registratiedatum: 1 februari 1917
    Plaats: Utrecht