Sprengel, Johanna Carolina Marie 1a

Birth Name Sprengel, Johanna Carolina Marie
Gender female

Families

Family of Kloot Meijburg, Herman van der and Sprengel, Johanna Carolina Marie

Married Husband Kloot Meijburg, Herman van der ( * 1875-10-21 + 1961-04-19 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1905-05-30     1a

Pedigree

  1. Sprengel, Johanna Carolina Marie
   1. Kloot Meijburg, Herman van der

Source References

 1. Nederlands Architectuursinstituut
   • Page: Kloot Meijburg, Hermanus van der
   • Citation:

    KLOOT MEIJBURG, HERMANUS VAN DER

    Geboren: Oudshoorn (Alphen aan de, 1875-10-21
    Overleden: Scheveningen, 1961-04-19
    Naamsvariant(en): Kloot Meijburg, Herman van der

    H. van der Kloot Meijburg (1875-1961)

    Hermanus (Herman) van der Kloot Meijburg werd in 1875 in Oudshoorn bij Alphen aan den Rijn geboren. Zij ouders waren Leonardus Johannes Hermanus (Leendert) van der Kloot en Nellie (Neeltje) van der Giessen. In 1902 laat vader Leendert de naam Meijburg, afkomstig van zijn grootmoeder, aan zijn achternaam toevoegen (Koninklijk Besluit van 18 maart 1902). Leendert was van beroep dakpannenfabrikant.(1)

    Rotterdam en Voorburg

    Hermanus volgde de driejarige HBS in Rotterdam en studeerde daarna aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in die stad. Hij deed in 1895 eindexamen en vestigde zich in 1896 als zelfstandig architect in Rotterdam. Later gaf hij nog enige tijd les aan de Rotterdamse academie. Het eerste werk van Van der Kloot Meijburg was het verenigingsgebouw Jeruël in Rotterdam, waar hij zich ook als architect vestigde. Hij was nog zo jong, dat zijn vader de handtekening onder de bouwaanvraag moest zetten.

    Van der Kloot Meijburg trouwde op 30 mei 1905 met Johanna Carolina Marie Sprengel. Zij kregen twee kinderen, Frederik Leonardus Karel, die landbouwkundig ingenieur werd, en Leonardus Hendrikus Hermanus, die evenals zijn vader architect werd. Herman en Johanna verhuisden in 1912 met hun zoontjes naar Voorburg, waar zij aanvankelijk aan de Laan van Oostenburg 40 woonden. Het gezin woonde aanvankelijk in Rotterdam en vanaf 1921 in een door Van der Kloot Meijburg zelf ontworpen huis aan de Parkweg 7 (toen nog Achterweg) in Voorburg. In 1931 verhuisde de familie naar de Scheveningseweg in Den Haag.

    Haagse School en landelijke architectuur

    De architectuur van Van der Kloot Meijburg uit het Interbellum behoort tot de Haagse School. De Haagse School ontwikkelde een middenweg tussen de sterke nadruk op ruimtelijkheid bij De Stijl en het Nieuwe Bouwen enerzijds en anderzijds de overwegende belangstelling voor de solide, gemetselde bouwmassa van de Amsterdamse School en de traditionalisten. Met de Amsterdamse School had zij op decoratief gebied veel gemeen, maar ornament werd zeer terughoudend toegepast.

    Voor gebouwen op het platteland koos Van der Kloot Meijburg een meer landelijke stijl, die was gebaseerd op de bouwwijze van traditionele boerenwoningen. Hij toonde een grote belangstelling voor landelijke bouwkunst en schreef onder meer de boeken 'Tachtig schetsen van boerenhuizen in Nederland' (1908, latere drukken als 'Onze oude boerenhuizen') en 'Onze oude dorpskerken' (1912). Het boek 'Bouwkunst in de stad en op het land' uit 1917 is opgezet als een verzameling negatieve en positieve voorbeelden met inleidende teksten. Traditionele en ook sobere moderne gebouwen krijgen in dit boek een gunstig oordeel, terwijl ornament zonder praktische functie al snel leidt tot afkeuring. Van der Kloot Meijburg was van mening dat de bouwkunst een verkeerde weg was ingeslagen na de afschaffing van de gilden. Omdat de gilden niet langer waakten over de kwaliteit van het ambacht, kregen allerlei persoonlijke grillen een kans. Het streven van Van der Kloot Meijburg was gericht op een nieuwe, zuivere bouwkunst, die vrij was van willekeurige, modieuze elementen. Het boek werd uitgegeven met financiële steun van de rijksoverheid en had grote invloed op Nederlandse architecten en schoonheidscommissies.

    Heemschut en het Openluchtmuseum

    Van der Kloot Meijburg was nauw betrokken bij de Bond Heemschut. In 1904 werd in Dresden in Duitsland de Bund Heimatschutz opgericht. Deze organisatie streefde naar de bescherming van natuur- en cultuurmonumenten, plaatselijke bouwwijzen en volksgebruiken. De traditionele volkscultuur moest worden beschermd tegen de aantasting door de moderne stedelijke wereld. Kort na de oprichting van deze bond begonnen in Nederland architecten als A.W. Weissman, J.H.W. Leliman en H. van der Kloot Meijburg met het schrijven van artikelen over de ontwikkelingen in Duitsland. De auteurs pleitten niet voor een exacte kopie van de Duitse organisatie, want in Nederland was er bijvoorbeeld al de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Ook zagen de architecten weinig in acties voor het behoud van plaatselijke volksgebruiken, al waren er ook in Nederland wel initiatieven op dat gebied. Het ging de architecten die in de vakbladen schreven vooral om de strijd tegen de ontsiering van het landschap en het behoud van waardevolle stadsbeelden. De inspanningen van Van der Kloot Meijburg droegen ertoe bij dat in februari 1911 in Amsterdam de Bond Heemschut werd opgericht.(2)

    Van der Kloot Meijburg was ook één van de initiatiefnemers bij de oprichting van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Op 12 juni 1912 was hij aanwezig bij de eerste algemene vergadering, waarin de ontwerpstatuten voor het museum werden vastgesteld. Hij werd in die vergadering gekozen tot lid van de Commissie van Bijstand, die met de nog te benoemen directeur plannen moest maken voor de inrichting van het museum en de opbouw van de verzameling. Ook deed de commissie voorstellen met betrekking tot de aanstelling van personeel. In november 1913 werd Van Kloot Meijburg aangesteld als huisarchitect van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In overleg met directeur A.A.G. van Erven Dorens, J.P. van Lonkhuyzen van de Nederlandsche Heidemaatschappij en de Arnhemse stedenbouwkundige W.F.C. Schaap ontwierp hij het 'Totaalplan' voor het museum, dat in 1915 werd gepresenteerd.(3)

    Commissies en nevenfuncties

    Van der Kloot Meijburg was betrokken bij verschillende commissies die verband hielden met zijn belangstelling voor landelijke bouwkunst en landschapsbescherming. Zo werd hij in 1914 lid van de Commissie voor Plaatselijk Schoon in Voorburg.

    In 1920 werd Van der Kloot Meijburg lid van de Commissie tot Onderzoek naar het Boerenhuis in Nederland. Deze werd opgericht op initiatief van enkele leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en stond onder voorzitterschap van jhr. W.J.M. van Eijsinga. In 1929 werd Van der Kloot Meijburg lid van de Schoonheidscommissie van Het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de schoonheidscommissie van Wassenaar, waarin hij op 26 juni 1928 benoemd. In de periode 1910-1917 gaf Van der Kloot Meijburg les aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Ook buiten zijn vak bekleedde Van der Kloot Meijburg diverse functies, onder andere als voorzitter van de Nederlandse Skivereniging. Voor die vereniging gaf hij enige tijd les aan prinses Juliana.

    Restauraties

    In 1913 kocht de Vereniging Hofwijck de buitenplaats Hofwijck bij Voorburg aan, die in zeer slechte staat verkeerde. Het herstel van dit pand was het eerste restauratieproject van Van der Kloot Meijburg. Hij maakte hierbij gebruik van de originele bouwtekeningen van de hand van Constantijn Huygens en diens zoon Christiaan. Van der Kloot Meijburg was verder betrokken bij de bouw, verbouw en restauratie van vele kerken, waaronder de Oude en de Nieuwe Kerk in Delft en de Abdijkerk te Middelburg, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar was beschadigd. Verder restaureerde hij onder andere het Gemeenlandshuis in Delft. Mede voor het werk aan de Nieuwe Kerk kreeg hij enkele koninklijke onderscheidingen. Voor de restauratie van het Gemeenlandshuis kreeg hij de Gouden Penning van het Gysberti Hodenpijlfonds. Van der Kloot Meijburg overleed op 19 april 1961. De opening van de Oude Kerk in Delft vond plaats op de dag van zijn begrafenis, op 22 april 1961.

    Noten
    1. M.J. Harms, 'H. van der Kloot Meijburg. Vooruitziend Voorburgs architect', in: 'Kroniek van Voorburg. Twintig eeuwen werken en wonen langs de Vliet', Voorburg 1988, p. 41-46; R. Osterholt e.a., 'Open Monumentendag Voorburg 12 september 1992', Voorburg 1992, p. 4-11.
    2. Y. Segers, Op het kruispunt van oud en nieuw. Het Gelders Genootschap 1919-1994. 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland, Den Haag 1994, p. 21.
    3. A. de Jong, De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940, Nijmegen 2001, p. 228, 298, 327, 331-333, 335-336, 340, 345, 353, 376, 408, 409, 448 en 543.

    Nevenactiviteiten:
    Bestuur Bouwkunst en Vriendschap/lid/1902 (vanaf);Nederlands Openluchtmuseum, Commissie van Bijstand/lid/1912;Het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland, Schoonheidscommissie/lid/1928-1929;Commissie tot Onderzoek naar het Boerenhuis in Nederland/lid/1920;Gemeente Voorburg, Commissie voor Plaatselijk Schoon/voorzitter/1914 (vanaf);Jury Openbare en besloten prijsvraag voor het raadhuis van Amsterdam/lid/1936-1939;Jury Prijsvraag tot bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn/lid/1926;Jury Prijsvraag voor een kerkgebouw der Nederlands-Hervormde Gemeente te Nieuw-Lekkerland/lid/1916-1917;Jury Prijsvraag voor een ontwerp van een ontginningsboerderij/lid/1918;Jury Prijsvraag voor een betonbrug in het Friesche landschap van vereniging De Friesche Bouwkring/lid/1923-1924;Jury Prijsvraag voor het verkrijgen van studie's betreffende boerderijbouw/lid/1929-1930;Commissie tot bestudering van het vraagstuk van de opleiding van den architect/lid/1931;Redactie reeks Moderne Bouwkunst in Nederland/lid/1932-1934;Jury Prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging tot bevordering der bouwkunst te Groningen/lid/1934;Jury Prijsvraag voor het onwerp van een gemeentehuis voor Huizen (N.H.)/lid/1938;Jury Prijsvraag raadhuis te Eindhoven/lid/1939-1940;Jury Studieprijsvraag voor het ontwerpen van een brug in baksteen/lid/1926;Jury Prijsvraag voor een gemeentehuis te Katwijk/lid/1929;Jury Prijsvraag voor een kerkgebouw (Gereformeerde Kerk Fahrenheitstraat, Hanenburglaan, Kastanjestraat, Den Haag)/lid/1922;Jury prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap/lid/1902;1907;1922;1926;1934;Commissie van voorlichting BNA/lid/1928,Haagsche Kunstkring/voorzitter/1933;Bond van Nederlandse Architecten BNA/voorzitter/1935-1940;Roeivereniging Nautilus Rotterdam/secretaris/;Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond/lid/1909 (vanaf);Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde/lid/1913;Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/lid/1924;Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen/docent/;Academie voor Beeldende Kunsten/docent/1910-1917;Examencommissie Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1908-1913 (en later);Commissie van Onderzoek van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/1913;Commissie van Onderzoek van de BNA/lid/1929;Permanente Prijsvraag Commissie van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1914 (vanaf);Schoonheidscommissie Den Haag /lid/1918-1921 (en later);Jury Prijsvraag voor een reclameplaat, sluitzegel en briefhoofd tot aankondiging van Het Vaderlandsch Historisch Volksfeest te Arnhem/lid/1919;Commissie van Onderwijs van de BNA/lid/1929;Toelatingscommissie voor de Internationale Tentoonstelling van Toegepaste Kunst te Zürich/lid/1926;Jury Gevelwedstrijd van de Maatschappij Bosch en Vaart in Heemstede/lid/1927;Commissie voor de Internationale Prijsvraagregeling/lid/1927;Commissie voor de uitbreidingsplannen in Zuid-Holland/lid/1929;Jury Prijsvraag voor het hoofdkantoor van de HAVbank in Rotterdam/lid/1929;Adviescommissie Groene Kruisgebouw Bolsward/lid/1929;Bouwcommissie tehuis voor ouden van dagen te Rotterdam van de Nederlands-Hervormde Gemeente/lid/1930;Commissie tot bestudering van het vraagstuk van de opleiding van den architect/lid/1931;Architectenraad van de BNA/onder-voorzitter/1941;Centrale Raad van Orde van de BNA/lid/1950;Gijsberti Hodenpijlfonds/vertegenwoordiger BNA/1950;College voor de Sociale Verzorging van de BNA/lid/1953-1954;Schoonheidscommissie van de gemeente Wassenaar/lid/1928;Commissie voor Regelen voor Stedebouwkundig Werk van de BNA/lid/1936-1937;Nederlandse Skivereniging/voorzitter/;Tweede prijsvraag voor het ontwerpen van wandplaten-series van de Commissie tot bevordering van aesthetisch en doeltreffend teekenonderwijs aan Nijverheids- en avondscholen en aanverwante inrichtingen in Nederland/jurylid/1922

    Ereblijken:
    Ridder in de Orde van Oranje Nassau/1923;Ridder Eerste Klas in de Orde van Oranje Nassau/1934;Officier in de Orde van Oranje Nassau/1955;Gouden Penning Gysberti Hodenpijlfonds/1934;Koninklijke onderscheiding/1956;Erelid BNA/1955;Zilveren medaille Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes Parijs/1925 BNA / Tentoonstelling A et A, 1935