Moll, Hendrik 1a

Birth Name Moll, Hendrik
Gender male
Age at Death 34 years, 7 months, 20 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1774-09-10 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
2a 3a 4a
Baptism 1774-09-11 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
2a 3a
Residence 1807-09-10 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
5a
Occupation     Bakker
4a
Death 1809-04-30 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  

Age: 34 years, 6 months, 30 days

Age: 34y 6m 30d

2b 3b 4a 6a
Burial 1809-05-04 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
2b 3b

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Moll, Evert
Mother van Donselaar, Geertrui
    Sister     Moll, Hermientje
    Sister     Moll, Geertruid
    Sister     Moll, Anna Maria
         Moll, Hendrik
    Brother     Moll, Gerrit
    Sister     Moll, Juriana Willemina
    Brother     Moll, Evert
    Sister     Moll, Jurriana Willemina

Families

    Family of Moll, Hendrik and van Otterloo, Johanna
Married Wife van Otterloo, Johanna
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage Banns 1807-08-23 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  
7a
Marriage 1807-09-10 Velp, Rheden, Gelderland, Nederland  

Groom's Age: 34

Bride's Age: 21

Father's Age: 34

Mother's Age: 21

5a 4a 7a
  Children
 1. Moll, Evert

Narrative

Bakker

Narrative

Hendrik Moll, gehuwd met Joha. van Otterloo, was een gezeten, jonge bakker to Velp; zijn huis was groot en royaal en hij had boomgarten en bouwland te Velp. Bij zijn dood en dien van zijn vrouw werd door broers en zusters en door zijn moeder, wed. Evert Moll, de boedel verkocht. Voogd over Evert Moll (67) was Teunis Hulstein, grutter (zie 47). Uitteksel Velper Courant, 1 Januari 1814:

"Verkooping onder mededeelgenooten. Definitieve Toeschatting. Men doet weten ann elk en een iegelijk, wien zulks aangaan mag, dat op Dingsdag, den 11. Januari 1814, des namiddags precies ten drie uren, ten huize van Hendrik Aveling te Velp, in het Logement, ten overstaan van Mr. L. J. van der Sluys, openbaar notaris van het Canton Vep, Departement van den Boven-IJssel, als hiertoe bij vonnis van de rechtbank ten Eersten Instantie, zitting houdende to Arnhem, van den 16. Augustus 1813, behoorlijk geregistreerd den 24. d.a.v. geautoriseerd, ten verzoeke van den Procureur Allardus Boonzaaier A.'szn., als vervolgende de zaak van Gerrit Moll, landbouwer, wonende to Rosendall (44), Willem Kuppen voor zich zelven en namens zijn huisvrouw Geertruid Moll (41), tuinman, wonende to Rosendaal, Willem Schut, winkelier to Schiedam, voor zich zelve en namens zijn vrous Anna Maria Moll (42) en Evert Moll (46), landbouwer wonende to Velp, Mitsgaders ten verzoeke van Geertruida Domselaar, weduwe en getugtigde boelhouderse van wijlen Evert Moll (19), zonder bepaald beroep, wonende to Roosendaal, Teunis Hulsteyn, grutter, wonende to Velp, zoo voor zich zelven en namens zijn ehevrouw Jurriana Willemina Moll (47), als in qualiteit van aangestelde voogd over den minderjarigen Evert Moll (67), in tegenwoordigheid van Gerrit Van Manen, papiermaker to Velp, in qualiteit van toezienden zal worden overgegaan tot do definitieve toeschatting onder mededeelgenotten (par licitation), van een huis, schuur en schaalschot, gequoteerd No. 61, waarin sedert verscheiden jaren de bakkers- an winkelaffaire met goed succes is geëxerceerd, ne hetwelk ook zeer geschikt is, om tot een Heeren Behuizinge te worden aangeledg, met ongeveer een morgen en twee honderd roeden boomgaard en bouwland to samen gelegen in de gemeente Velp, palende ten Oosten aan de Broekstraat en ten Westen aan den weg naar de straat. (w.g.) BOONZAIER Procureur".

--------------

Henry Moll, married Joha. of Otterloo, was seated, young baker to Velp, his house was large and spacious and had tree garden and farmland in Velp. At his death and that of his wife by brothers and sisters and his mother, bet. Evert Moll, the estate sold. Guardian Evert Moll (67) was Teunis Hulstein, grocer (see 47). Exit Eksel Velper Cournt, January 1, 1814:

"Verkooping under mededeelgenooten. Definitive estimated allocation. Ann Men do know each and every one whom this may concern, that Day, the 11th. Jan. 1814, in the afternoon at exactly three hours, at the home of Henry Aveling in Velp, in Logement , in the presence of Mr. LJ van der Sluys, Public Notary of the Canton Vep, Department of the Upper IJssel, as to do so by order of the court at the First Ones Body, sitting to Arnhem, of the 16. August 1813, duly registered den 24. dav authorized, at the request of the Attorney Allardus Boon Sower A. 'SZN., as prosecution's case Gerrit Moll, farmer, resident to Rosendall (44), William Kuppen for themselves and on behalf of his wife Gertrude Moll (41) , gardener, residing to Rosendaal, William Schut, shopkeeper to Schiedam, for itself and on behalf of his vrous Anna Maria Moll (42) and Evert Moll (46), farmer living to Velp, together with the request of Geertruida Domselaar, widow and getugtigde boelhouderse of the late Evert Moll (19), with no particular profession, residing to Roosendaal, Teunis Hulsteyn, grocer, residing to Velp, so for themselves and on behalf of his ehevrouw Jurriana Willemina Moll (47), as in QUALITY of appointed guardian of the minors Evert Moll (67), in the presence of Gerrit Van Manen, papermaker to Velp, in QUALITY of toezienden will proceed to do final estimated allocation under mededeelgenotten (par licitation), a house, barn and scale shot, graded No.. 61, which since several years bakers-an shop affair with good success is exercised; ne which is very suitable to a Lord Behuizinge be aangeledg, with about one morning and two hundred yards orchards and farmland to co-located in the municipality of Velp, adjoining the east the Broekstraat and west in the way to the street. (Signed) BOONZAIER Attorney ".

Pedigree

 1. Moll, Evert
  1. van Donselaar, Geertrui
   1. Moll, Geertruid
   2. Moll, Hermientje
   3. Moll, Anna Maria
   4. Moll, Hendrik
    1. van Otterloo, Johanna
     1. Moll, Evert
   5. Moll, Gerrit
   6. Moll, Juriana Willemina
   7. Moll, Evert
   8. Moll, Jurriana Willemina

Ancestors

Source References

 1. transcribed by J.H. Bruger: Gezinsklappers Gemeente Velp en Dieren 1811-1817 en de gemeente Rheden 1818-1850
   • Page: p419 (Moll, Hendrik)
   • Citation:

    Moll, Hendrik
    geb. Velp, won. ald., overl. Velp 30-4-1809, oud 34 jr.
    tr. Velp 10-9-1807 Johanna van Otterlo, geb. Velp, won. ald., overl. Velp 26-4-1809, oud 23 jr.
    Uit dit huwelijk:
    1. Evert, geb. Velp 23-6-1808

 2. Netherlands, Gelderland, Velp church records 1552-1903
   • Date: 1774-09-11
   • Page: 1774-09-11
   • 1774 Hendrik Mol baptism
   • Date: 1809-05-04
   • Page: 1809-05-04
   • 1809 Hendrik Moll & Johanna van Otterlo burial
 3. Netherlands, Gelderland, Velp Church Records
   • Date: 1774-09-11
   • Page: 1774-09-11
   • Date: 1809-05-04
   • Page: 1809-05-04
 4. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #43
   • Citation:

    43. Hendrik Moll, geboren 10 Sept. 1774 te Velp, overleden 30 April 1809 te Velp. Bakker. Hij huwde te Velp 10 Sep 1807 met Johanna van Otterloo, geboren 28 Maart 1786 te Velp, overleden 26 April 1809 te Velp, dochter van Willem van Otterloo en Jakobje Driessen. Uit dit huwelijk volgt l kind, 7e generatie (zie 68).

    Hendrik Moll, gehuwd met Joha. van Otterloo, was een gezeten, jonge bakker te Velp; zijn huis was groot en royaal en hij had boomgaarden en bouwland te Velp. Bij zijn dood en dien van zijn vrouw werd door broers en zusters en door zijn moeder, wed. Evert Moll, de boedel verkocht. Voogd over Evert Moll (67) was Teunis Hulstein, grutter (zie 47).

    Uittreksel Velper Courant, l Jan 1814:
    „Verkooping onder mededeelgenooten. Definitieve Toeschatting. Men doet weten aan elk en een iegelijk, wien zulks aangaan mag, dat op Dingsdag, den 11. Jan 1814, des namiddags precies ten drie uren, ten huize van Hendrik Aveling te Velp, in het Logement, ten overstaan van Mr. L. J. van der Sluys. openbaar notaris van het Canton Velp, Departement van den Boven-IJssel, als hiertoe bij vonnis van de rechtbank ten Eersten Instantie, zitting houdende te Arnhem, van den 16. Aug 1813, behoorlijk geregistreerd den 24. d.a.v. geautoriseerd, ten verzoeke van den Procureur Allardus Boonzaaier A.’szn., als vervolgende de zaak van Gerrit Moll, landbouwer, wonende te Rosendaal (44), Willem Kuppen voor zich zelven en namens zijn huisvrouw Geertruid Moll (41), tuinman, wonende te Rosendaal, Willem Schut, winkelier te Schiedam, voor zich zelve en namens zijn vrouw Anna Maria Moll (42) en Evert Moll (46), landbouwer wonende te Velp, mitsgaders ten verzoeke van Geertruida Domselaar, weduwe en getugtigde boelhouderse van wijlen Evert Moll (19), zonder bepaald beroep, wonende te Roosendaal, Teunis Hulsteyn, grutter, wonende te Velp, zoo voor zich zelven en namens zijn ehevrouw Jurriana Willemina Moll (47), als in qualiteit van aangestelde voogd over den minderjarigen Evert Moll (67), in tegenwoordigheid van Gerrit van Manen, papiermaker 1e „Velp, in qualiteit van toezienden voogd over den gemelden minderjarige zal worden overgegaan tot de definitieve toeschatting onder mededeelgenooten (par licitation), van een huis, schuur en schaapschot, gequoteerd No. 61, waarin sedert verscheiden jaren de bakkers- en winkelaffaire met goed sueees is geëxerceerd. en hetwelk ook zeer geschikt is, om tot een Heeren Behuizinge te worden aangelegd, met ongeveer een morgen en twee honderd roeden boomgaard en bouwland te samen gelegen in de gemeente Velp, palende ten Oosten aan de Broekstraat en ten Westen aan den weg naar de straat.
    (w.g.) BOONZAIER,
    Procureur”.

 5. Velp, trouwen NG 1772-1811 (1381)
   • Date: 1807-09-10
   • Page: 1807-09-10
   • Hendrik Moll & Johanna van Otterlo
 6. Netherlands, Gelderland Civil Registration (Gelders Archief)
   • Date: 1829-07-08
   • Page: 1829-07-08
   • 1829 Evert Moll & Geurtje van Gelder marriage
 7. transcribed by J.H. Bruger, 2010: Huwelijken N.G.-gemeente Velp 1745-1814 en Rozendaal 1745-1757, Huwelijk burgerlijke gemeente Velp 1796-1811
   • Date: 1807-09-10
   • Page: p57
   • Citation:

    Hendrik Moll - jm. geb. en won. te Velp, oud 34 jaar, vader overl. & Johanna van Otterlo - jd., beide
    geb. en won. te Velp, oud 21 jaar. Burg. otr. met toestemming van zijn moeder en haar ouders, getr. [kerkelijk].