Moll, Evert

Birth Name Moll, Evert
Gender male
Age at Death 79 years, 3 months, 23 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1838-05-19 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  

Father's Age: 41

1a 2a
Occupation 1866-04-18 Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Agent eener assurantie maatschappij
1b
Occupation 1867-03-26 Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Assuradeur
1c
Occupation 1868-06-21 Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Assuradeur
1d
Occupation 1869-07-02 Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Assuradeur
1e
Bankruptcy 1908    
3a
Death 1917-09-11 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  
2a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Moll, Cornelis
Mother Landt, Lammina Elisabeth
    Brother     Moll Schnitzler, Christiaan Mari
    Brother     Moll, Petrus Lambertus
    Brother     Moll, Petrus Lambertus
    Sister     Moll, Maria Christina
         Moll, Evert
    Brother     Moll, Jacob

Families

    Family of Moll, Evert and Nieuwenhuysen, Maria Elisabeth Wilhelmina Sara
Married Wife Nieuwenhuysen, Maria Elisabeth Wilhelmina Sara
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1866-04-18 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  

Groom's Age: 27

Bride's Age: 19

1b 2a
  Children
 1. Moll, Elisabeth
 2. Moll, Cornelis
 3. Moll, Evert

Narrative

Agent van verzekering maatschappijen

------

agent insurance companies

Narrative

From biography of his son painter Evert Moll:

Evert Moll declared bankruptcy in 1908.

Pedigree

 1. Moll, Cornelis
  1. Landt, Lammina Elisabeth
   1. Moll Schnitzler, Christiaan Mari
   2. Moll, Petrus Lambertus
   3. Moll, Petrus Lambertus
   4. Moll, Maria Christina
   5. Moll, Evert
    1. Nieuwenhuysen, Maria Elisabeth Wilhelmina Sara
     1. Moll, Elisabeth
     2. Moll, Cornelis
     3. Moll, Evert
   6. Moll, Jacob

Ancestors

Source References

 1. Netherlands, Zuid-Holland civil registrations
   • Date: 1838-05-19
   • Page: 1838-05-19
   • 1838 Evert Moll birth
   • Date: 1866-04-18
   • Page: 1866-04-18
   • 1866 Evert Moll & Maria Elisabeth Wilhelmina Sara Nieuwenhuisen marriage
   • Date: 1867-03-26
   • Page: 1867-03-26
   • 1867 Elisabeth Moll birth
   • Date: 1868-06-21
   • Page: 1868-06-21
   • 1868 Cornelis Moll birth
   • Date: 1869-07-02
   • Page: 1869-07-02
   • 1869 Cornelis Moll death
 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #107
   • Citation:

    107. Evert Moll, Geb: 19 Mei 1838 te Rotterdam, Overl: 11 Sep 1917 te Den Haag. Agent van verzekering maatschappijen. Hij huwde 18 April 1866 te den Haag met Maria Elisabeth Wilhelmina Sara Nieuwenhuysen, Geb: 23 Oct 1846 te Nijmegen, Overl: 24 Aug 1925 te Den Haag, Dv: Hendrik Adriaan Nieuwenhuysen en Wilhelmina Johanna Landt. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 8e generatie (zie 212-214)

 3. Mark Haasnoot Fine Arts (web page)
   • Page: http://www.markhaasnootfinearts.nl/schilders.php
   • Citation:

    Evert Moll werd 15 december 1878 in Voorburg geboren en overleed op 10 mei 1955 in Den Haag. Hij woonde en werkte tussen 1895 tot 1930 in Voorburg, Londen, Parijs, Den Haag, en Rotterdam. Hij vestigde zich vervolgens in Den Haag. Daar kreeg hij raadgevingen van Willen Maris en vormde zich verder zelf. Hij werkte veel in opdracht van kunsthandelaren in de Verenigde Staten en in Canada. Schilderde landschappen, maar vooral rivier, zee- en havengezichten en in zijn laatste jaren ook stillevens. Werk van Evert Moll bevindt zich o.a. in de Rijkscollectie, het Zuiderzeemuseum en het museum Boymans-van Beuningen.

    Evert Moll was geen hemelbestormer en geen kunstenaar met een onverzadigbare vernieuwingsdrang. Nieuwe ontwikkelingen gingen schijnbaar onopgemerkt aan hem voorbij. Hij bleef trouw aan zich zelf en aan de beginselen van de Haagse School.

    Evert Moll is vooral bekend van zijn ruim duizend havengezichten. Bijster veel is er van deze schilder niet bekend. Wel, dat hij graag en vaak vertoefde in de Rotterdamse haven. Het reilen en zeilen in een haven,de drukte en de traagheid van de kolossale zeeschepen boeiden hem mateloos. Hij hield van de geur van het water, de stookolie en de wind. Evert Moll was meer dan een schilder van havengezichten. Ruim de helft van zijn totale oeuvre bestaat uit landschappen, stadsgezichten en bloemstillevens. Ook als Moll landschappen en stadsgezichten schilderde, kon hij het niet laten om veel water te schilderen. Veel van zijn landschappen zijn geschilderd vanaf of met uitzicht op het water.

    Evert Moll, geboren in Voorburg en praktisch zijn hele leven wonend in een wijde cirkel tussen Den Haag en Rotterdam is autodidact. Van jongs af aan is hij bevriend met Albert Roelofs, de zoon van de beroemde Haagse School schilder Willem Roelofs. In huize Roelofs komt hij in aanraking met kunstenaars die rond de eeuwwisseling het kunstklimaat in Nederland bepaalden. Moll kon het zich aanvankelijk veroorloven te schilderen wat hij wilde. Hij leidt dan ook een relatief zorgeloos leven, totdat zijn vader in 1908 failliet wordt verklaard. Dan wordt het flink aanpoten om in zijn levensonderhoud te voorzien.

    Dat Moll zijn levenlang trouw bleef aan de principes van de Haagse School, betekent niet dat hij geen ontwikkeling doormaakte. Naarmate hij ouder werd, maakten zijn aanvankelijke sobere kleurgebruik en brede penseelstreken plaats voor rijker en gevarieerder kleuren en een fijnere verftoets. Moll schilderde vooral buiten. Met zijn klapstoel en het papier op schoot zat hij aan de waterkant. Veel van zijn werken zijn van hetzelfde formaat: 19 bij 31 centimeter. Dit is precies het formaat van zijn schilderskist die hij als 'onderzetter" gebruikte. Deze paneeltjes dienden vaak als voorbeeld voor de grotere werken die in zijn atelier ontstonden.

    De havengezichten van Moll laten zich lezen als een geschiedenisboek. Zo legt hij aan het begin van de 20e eeuw de maritieme ontwikkeling vast. Hoe de havens uitdijen, de schepen groter worden en de zeilschepen het veldruimen voor motorschepen.

    Staat vermeld in de Scheen.

   • Translation:

    Evert Moll was born 15 December 1878 in Voorburg and died on 10 May 1955 in The Hague. He lived and worked from 1895 to 1930 in Voorburg, London, Paris, The Hague and Rotterdam. He then settled in The Hague. There he counsels of Will Maris and formed themselves further. He worked many commissioned by art dealers in the United States and Canada. Painted landscapes, but especially river, sea and harbor views and in his last years, still lifes. Work of Evert Moll is ao in the National Collection, the Zuiderzee Museum and the Museum Boijmans Van Beuningen.

    Evert Moll was no heaven and no stormer artist with an insatiable desire for innovation. New developments went seemingly unnoticed past him. He remained true to himself and to the principles of the Hague School.

    Evert Moll is best known for its thousand faces harbor. Very much is there of this painting is unknown. Well, he likes and often stayed in the port of Rotterdam. The ins and outs of a port, the crowds and the inertia of the colossal ships fascinated him immensely. He loved the smell of the water, the oil and the wind. Evert Moll was more than a painter of harbors. More than half of his total oeuvre includes landscapes, cityscapes and still lifes. Even if Moll landscapes and cityscapes painted, he could not help much water to paint. Many of his landscapes are painted from or with water views.

    Evert Moll, born in Voorburg and practically his entire life living in a wide circle between The Hague and Rotterdam is self-taught. From childhood he was friends with Albert Roelofs, the son of the famous Hague School painter Willem Roelofs. In house Roelofs he comes into contact with artists at the turn of the artistic climate in the Netherlands determined. Moll could initially afford to paint what he wanted. He leads a relatively carefree life, until his father in 1908, is declared bankrupt. Then it becomes quite slog to his livelihood.

    That Moll his life remained faithful to the principles of the Hague School, does not mean he does not develop through. As he got older, made his initial sober colors and broad brushstrokes place for richer and more varied colors and finer paint key. Moll mainly painted outside. With its folding and paper on his lap, he sat on the waterfront. Many of his works are of the same size: 19 to 31 inches. This is exactly the size of his paintbox that he "coaster" used. These panels were often used as an example for the larger works in his studio arose.

    The port faces Moll read like a history book. As he explains at the beginning of the 20th century the maritime development firm. How to expand the ports, the ships get bigger and sailing ships to make way for motor vessels.

    Is listed in the shin.