Moll, Evert 1a 2a 3a 4a

Birth Name Moll, Evert
Gender male
Age at Death 82 years, 2 months, 20 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1814-03-07 Nijmegen, Gelderland, Nederland  
5a 6a 7a 8a 1a
Enrolled 1831-09-10 Deventer, Overijssel, Nederland Athenaeum
8a
Enrolled 1831-10-04 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  
8a
Thesis defence 1836-04-20 Leiden, Zuid-Holland, Nederland "Collectanea ad Illustranda Jesu dicta ex observatione vital communio"
8a
Degree 1836-04-20 Leiden, Zuid-Holland, Nederland PhD
1a
Occupation 1837-02-09 Hengelo, Overijssel, Nederland Predikant
7a
Occupation 1837-03-05 Hengelo, Overijssel, Nederland Predikant
8a 1a
Occupation 1837-12-26 Hengelo, Overijssel, Nederland Predikant bij de Hervormde
7b
Occupation 1839-06-23 Hengelo, Overijssel, Nederland Predikant bij de Hervormde
5b
Occupation 1841-04-13 Hengelo, Overijssel, Nederland Predikant bij de Hervormde
5b
Marriage (Witness) 1841-09-15 Arnhem, Gelderland, Nederland  

Groom's Age: 23

Bride's Age: 23

5c 6b
Occupation 1841-09-15 Hengelo, Overijssel, Nederland Theologisch Doctor Predikant
5c
Occupation 1842-10-30 Hengelo, Overijssel, Nederland Predikant bij de Hervormde
5d
Occupation from 1843 to 1846 Stadt Vollenhove, Overijssel, Nederland Predikant
8a 1a 4a
Occupation 1844-03-20 Stadt Vollenhove, Overijssel, Nederland Predikant
7c
Occupation 1845-12-18 Stadt Vollenhove, Overijssel, Nederland Predikant bij de Hervormde
7d
Occupation from 1846 to 1877-10-01 Goes, Zeeland, Nederland Predikant
8a 1a 4a
Occupation 1847-11-17 Goes, Zeeland, Nederland Hervormd Predikant
9a
Occupation 1850-04-22 Goes, Zeeland, Nederland Hervormd Leeraar
9b
Occupation 1851-09-27 Goes, Zeeland, Nederland Leeraar der Hervormde Gemeente
9c
Occupation 1853-07-12 Goes, Zeeland, Nederland Predikant
9d
Occupation 1853-08-11 Goes, Zeeland, Nederland Predikant
9e
Occupation 1855-05-20 Goes, Zeeland, Nederland Predikant
9f
Occupation 1859-10-19 Goes, Zeeland, Nederland Predikant
10a
Occupation 1868-05-06 Goes, Zeeland, Nederland Predikant
9g
Marriage (Witness) 1868-05-06 Goes, Zeeland, Nederland  

Groom's Age: 38

Bride's Age: 30

9g 8b
Occupation 1869-05-16 Goes, Zeeland, Nederland Predikant
7e
Occupation 1875-01-09 Goes, Zeeland, Nederland Predikant
9h
Occupation 1878-04-18 Haarlem, Noord-Holland, Nederland Rustend predikant
7f
Occupation 1883-06-01 Haarlem, Noord-Holland, Nederland Emeritus Predikant
10b
Death (Informant) 1883-06-01 Noordwijk, Zuid-Holland, Nederland  

Age: 40

Unmarried:

10b 8c
Death 1896-05-27 Haarlem, Noord-Holland, Nederland  

Age: 82

11a 8a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Moll, Antonie
Mother Mos, Albertina
         Moll, Evert
    Brother     Moll, Johannes Gijsbertus
    Sister     Moll, Anna Sophia Catharina
    Brother     Moll, Johannes Gijsbertus Jacob

Families

    Family of Moll, Evert and van Groningen, Antjen
Married Wife van Groningen, Antjen
   
Event Date Place Description Notes Sources
Marriage 1837-02-09 Deventer, Overijssel, Nederland  
7a 8a
  Children
 1. Moll, Alberta Antonia
 2. Moll, Steven
 3. Moll, Anthony
 4. Moll, Ida Amelia Margaretha
 5. Moll, Jacobus
 6. Moll, Anna Sophia Catharina
 7. Moll, Anna Petronella
 8. Moll, Popko
 9. Moll, Cornelis
 10. Moll, Rudolph Abraham
 11. Moll, Sophia Cecilia

Media

Pedigree

 1. Moll, Antonie
  1. Mos, Albertina
   1. Moll, Evert
    1. van Groningen, Antjen
     1. Moll, Alberta Antonia
     2. Moll, Steven
     3. Moll, Anthony
     4. Moll, Ida Amelia Margaretha
     5. Moll, Jacobus
     6. Moll, Anna Sophia Catharina
     7. Moll, Anna Petronella
     8. Moll, Popko
     9. Moll, Cornelis
     10. Moll, Rudolph Abraham
     11. Moll, Sophia Cecilia
   2. Moll, Johannes Gijsbertus
   3. Moll, Anna Sophia Catharina
   4. Moll, Johannes Gijsbertus Jacob

Ancestors

Source References

 1. Frederik Nagtglas: Levensberichten van Zeeuwen
   • Page: p209-210
   • Citation:

    MOLL (Evert). Geboren te Nijmegen den 7 Maart 1814 uit Anthony Moll, medicinae docmor en Alberta Mos. Hij studeerte in de godgeleerdheid to Leiden en werd 20 April 1836 bevorderd tot doctor in die wetenschap. Den 5 Maart 1837 werd hij te Hengeloo in Overijsel als predikant bevestigd, vanwaar hij in 1843 naar Vollenhoven vertrok. In 1846 werd hij te Goes beroepen, waar hij tot 1 October 1877 werkzaam bleef, ook vele jaren als scriba en quaestor van het classicaal bestuur en in verschillende ander betrekkingen. Na zijn eervol emeritaat vestigde hij zich te Haarlem. Sedert 1837 was Moll gehuwd met Antjen van Groningen, overleden 9 Januari 1875, die hem tien kinderen schonk, waarvan er vier op volwassen leeftijd zijn gestorven.

    Uit zijn vele geschriften blijkt genoegzaam de richting en ontwikkelingsgang zijner denkbeelden omtrent kerk, christendom en godsdienst. Hij heeft uitgeven: Collectanea ad illustranda Jesu dictu et observatione vitae communis Disputatio hermeneutico-theologica, Arnhem 1836. - Vervolg om de Bloemlezing uit den Hollandschen Spectator van Justus van Effen door prof. van Kampen, Deventer 1839. - Dr. A. Moll geschetsts door zijn zoon, Gorinchem 1845. (Niet in den handel). - Teekenen en Vragen des tijds, uit het Hoogduitsch, Goes 1851. - Kerkelijke courant en godsdinstig weekblad; eerst bij van Bommel te Amersfoort en daarna bij Kleeuwens & Zoon to Goes 1847. Dit weekblad, later door de Synode overgenomen, is het officieel orgaan der Nederlandsche Hervormde kerk geworden.

   • Translation:

    MOLL (Evert). Born in Nijmegen, the 7 March 1814 from Anthony Moll, medicinae docmor and Alberta Moss. He studied theology Ice Coring in Leiden to 20 April 1836 and was promoted to the doctor in that science. The 5 March 1837, to Hengeloo he Overijsel confirmed as pastor, where he went to Vollenhoven in 1843. In 1846 he became professions Goes, where he continued to work until 1 October 1877, even many years as secretary and Quaestor of the classicaal board and in various other relations. After his honorable retirement he settled in Haarlem. Since 1837 Moll was married to Antjen of Groningen, deceased 9 January 1875, who bore him ten children, four of whom have died. Adulthood

    From his many writings suffice to show the direction and course of development of his ideas of church, Christianity and religion. He has issue: Collectanea ad illustranda Jesu dictu et observatione vitae communis disputatio hermeneutico theo-logic, Arnhem 1836. - Continued to Gleanings from the Holland Chen Spectator Justus van Effen by Prof. van Kampen, Deventer 1839. - Dr. A. Moll geschetsts by his son, Gorinchem 1845. (Not in the trade). - Questions and signs of the times, from the high German, Goes 1851. - Ecclesiastical current and godsdinstig weekly, first with van Bommel in Amersfoort and then at Kleeuwens & Son Goes to 1847. This weekly, later adopted by the Synod, has become the official organ of the Dutch Reformed Church.

 2. A. de Groot: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme
   • Page: Deel 1, 186
   • Source text:

    MOLL, EVERT, * Nijmegen 7 mrt. 1814, t Haarlem 27 mei 1896. Zn. van Anthonij Moll, medicus, en Alberta Mos. Stud. theol. Deventer 1831, Leiden 1832; dr. theol. Leiden 1836. Herv. pred. Hengelo (Ov.) 1837, Vollenhove 1843, Goes 1846-1877 (emer.). Hij huwde op 9 febr. 1837 met Antjen van Groningen (t4jan. 1875 te Goes). Te Leiden werd M. door W. A. van Hengel geschoold in de z.g. grammaticale exegese van het N. T. In zijn proefschrift maakte hij duidelijk, dat in Jezus' woorden de taal van het gewone leven wordt gevonden, zodat taalkundige onregelmatigheden zich daaruit laten kennen en verklaren. De recensent in WIL (jg. 1838, 568) prees niet alleen de grammaticale nauwkeurigheid, maar ook de psychologische opmerkzaamheid" van de schrijver. Op n.t.isch gebied heeft M. wetenschappelijk weinig meer gepubliceerd, zeker tot teleurstelling van zijn vriend A. Niermeyer, die in de jaren dat hij ook op Z.-Beveland stond, een Magazijn" uitgaf, dat in de geest van hun beider leermeester Van Hengel onder afwijzing van de principes der Tübingers, de kritiek en exegetiek" van het N. T. in Nederland verder moest brengen.

    Het was de praktische theologie, waaraan M. zijn beste krachten heeft gegeven. Zijn vertaling van Vinets homiletiek is in Nederland zeer veel gebruikt. Palmers catechetiek werd onder zijn handen een geheel nieuw werk, aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. Na een catechetische methodiek geeft het werk een op het stramien van de Heidelberger geborduurde handleiding, hoe de leer der kerk" te bespreken, telkens de catecheet stimulerende door tal van vragen bij elk onderdeel. Zijn belezenheid stelde de bewerker in staat de tekst te verrijken en te ondersteunen met een keur van citaten en verwijzingen. Op het gebied tussen praktische theologie en bijbelwetenschap beweegt zich zijn bekroonde verhandeling over misbruikte bijbelplaatsen. In zijn pastoraat was M. vertrouwd geworden met de wijze, waarop het bijbelwoord door (zoals hij het formuleerde) dweepzucht, beuzelgeest, bijgeloof of zinnelijkheid vervormd kon worden. Daartegenover stelde hij dan een exegese, die zich baseerde op de nieuwste resultaten van de bijbelwetenschap. Wanneer hij zoals hier de resultaten van het bijbelonderzoek kon vruchtbaar maken voor het pastoraat, was M. op zijn best. Of het boek echter de gewenste werking had, rnag worden betwijfeld, zeker voorde gemeente Goes.

    M. was nl. in zijn woord en in geschrifte niet bevreesd voor ,,het brandmerk der onregtzinnigheid". Aanvankelijk een der zogeheten gematigde supranaturalisten, werd hij meer en meer een aanhanger van de moderne theologie in de geest van J. H. Scholten. Dit gaf in Goes herhaaldelijk aanleiding tot spanningen, daar de gemeente zich in de jaren '60 een orthodoxe kerkeraad koos. Het is bovendien bekend dat M. zich wel eens scherp kon uitlaten. Vaardig met de pen als hij was (M. leek hierin sterk op zijn vader), gedreven door toewijding aan een God, die wil dat zijne Christenen, vooral zijne Theologen, in het zweet van hun aangezigt arbeiden zullen", heeft M. zijn medewerking verleend aan tal van werken en periodieken. In 1847 richtte hij op het Godsdienstig Weekblad en Kerkelijke Courant; zijn bijdragen zijn als zovele andere niet ondertekend. Uit de redactionele artikelen spreekt een grote zorg om de vernieuwing van de kerk in overeenstemming met de dan juist gewijzigde grondwet. Verschillende malen werd de algemene synode verweten een gebrek aan vertrouwen op den Heer der Kerk, om onversaagd de volle waarheid te belijden, en om haar overal kloek voor te staan". Na vier jaar nam hij van zijn blad, dat als Kerkelijke Courant heeft bestaan tot en met 1916, afscheid; de redenen daartoe zijn niet achterhaald.

    Geschr.: Dispulalio hermeneutico-theologica exhibens eollectanea ad illustranda Jesu dicta ex observalione vitae communis i . . . I. Arnhemiae 1836. Doctor .4. Moll geschetst. Gorinchem 1845. Met R. A. Soetbrood Piccardt. Handleiding bij het godsdienstig onderwijs. Goes 1851: 3e dr. 1854. Kort begrip van den weg der zaligheid, die in Christus is. naar den Heidelbergschen Catechismus, Tiel 1856. Misbruikte bijbelplaatsen, verzameld en verklaard. Leiden 1864 tVerh. H. Cl. Rede ter gedachtenis van 40jarige evangeliebediening. Goes 1877. Afscheidsrede ( . . . I. Goes 1877. Eene verhandeling over de ware beteekenis van het woord xapi'r ' ... h In: Nieuwe bijdragen ter bevordering van bijbelsche uitlegkunde. 11/1 (1847). 139-191. Eenige opmerkingen over het gebruik van irtvrt I . . . ). In: Magazijn voor kritiek en exegetiek des N.T.. I (1850), 30-45. Het zuchtend schepsel. Beoordelend verslag van den strijd der exegeten over den zin van Rom. 8:22. In: a.w.. III (1853), 167-181. Over de goddelijke instelling van het leeraarambt. In: GB. XXVI (1852), 763-802: XXVII (1853). 321-370; 566-602. Voorts bijdragen in N. Evangelisch Penningmagazijn. Morgenlicht, e.a. M. vertaalde: Alex. Vinet. Homiletiek of theorie der prediking, met aanteekeningen voorzien. 2 dln.. Tiel 1854 (met open brief aan de vertaler door A. Niermeyer in dl. I); 2c dr. in één dl., 1875. C. Palmcr, Katecheiiek of theorie van het godsdienstig onderwijs l . . . I. vrij gevolgd naar het Hoogduitsch. 3 dln.. Tiel 1856-1859. Lit.: Sepp, Pragm. gesch.. 510. - Nagtglas, Levensher. Zeeuwen. II, 209 vlg. Goesche Courant. 30 mei 1896. Groen van Prinstcrer. Briefwisseling. IV, 343. W. P Keyzer, Vinet en Hollande. Wag. 1941, 75-77.

   • Translation:

    MOLL, EVERT, Nijmegen Mar 7 *. 1814, t Haarlem May 27, 1896. Zn. of Anthonij Moll, physician, and Alberta Moss. Stud. theol. Deventer 1831, Leiden 1832, Dr. theol. Leiden in 1836. Herv. pred. Hengelo (Ov.) 1837, 1843 Vollenhove, Goes 1846-1877 (emer.). He married on Feb. 9. 1837 to Antjen of Groningen (t4jan. 1875 Goes). Leiden was M. by W. A. van Hengel skilled in the so-called grammatical exegesis of the New Testament In his thesis, he made it clear that in Jesus' words in the language of ordinary life is found, so that linguistic irregularities are there let me know and explain. The reviewer in WIL (Jg. 1838, 568) praised not only the grammatical accuracy, but also the psychological mindfulness "of the writer. On ntisch M. scientific field has published little more, especially to the disappointment of his friend A. Renal Meyer, who "issued, in the spirit of both their teacher Van Hengel under rejection of the principles of Tübingers, criticism and exegetiek" in the years he was also on South Beveland, a warehouse was further bringing the NT in Netherlands .

    It was practical theology, which M. has given his best efforts. His translation of Vinets homiletics is used very much in the Netherlands. Palmers catechesis was in his hands an entirely new work, adapted to the Dutch conditions. After a catechetical methodology gives the work an embroidered on the lines of the Heidelberger manual, how to discuss the doctrine of the church "every time the catechist stimulating by numerous questions in each section. His erudition enabled the processor is able to enrich the text and support with a variety of quotes and references. In the area between practical theology and biblical scholarship moves his award-winning essay on abused Bible places. In his pastorate was M. become familiar with the way in which the Bible word by (as he put it) bigotry could be. beuzelgeest, superstition or sensuality distorted contrast, he suggested than an exegesis, which was based on the latest results of biblical scholarship. Whenever he like could make fruitful for pastoral care, the results of the bible study here was M. at best . Whether, however, the book had the desired effect, rnag be doubted, especially forthe municipality of Goes.

    M. was namely in his word and in writing not fear, the stigma of onregtzinnigheid ". Initially, one of the so-called moderate supra naturalists, he became more and more a fan of modern theology in the spirit of JH Scholten. This gave Goes repeatedly rise to tensions, as the municipality chose an Orthodox church council in the 60s. Moreover, it is well known that M. could even sharp exhausts. Proficient with the pen as he was (M. herein seemed very similar to his father), driven by devotion to a God who wants his Christians, especially his Theologians, in the sweat of their faces labor will ", Mr. cooperated in numerous books and periodicals. In 1847 he founded the Church and Religious Weekly Courant, his contributions are like many other unsigned. The editorial expresses a great concern to the renewal of the Church in accordance with the then just amended constitution. Several times, the general synod blamed a lack of trust in the Lord of the Church, to unflinchingly to confess the whole truth and to stand boldly everywhere. "After her for four years, he took his blade, which has existed as Church Courant until 1916, farewell, the reasons for this are not obsolete.

    Cry-:. Dispulalio hermeneutico theo-logic exhibens eollectanea ad illustranda Jesu dicta ex observalione vitae communis i. . . I. Arnhemiae 1836. Doctor .4. Moll outlined. Gorinchem 1845. With R. A. Soetbrood Piccardt. Guide to the religious education. Goes 1851: 3rd dr 1854. Brief understanding of the way of salvation which is in Christ. to the Heidelberg Catechism, Tiel 1856. Abused Bible places, collected and explained. Leiden 1864 tVerh. H. Cl. Speech in remembrance of 40jarige ministry. Goes 1877. Farewell speech (... I. Goes 1877 a treatise on the true meaning of the word xapi'r '... h:. New contributions to promote biblical 11/1 (1847) 139-191 exegesis A few comments... about using irtvrt I ...). In: Magazine for criticism and exegetiek des N.T.. I (1850), 30-45. The sighing creature. Judging report of the battle of exegetes on the sense of Rom. 8:22. In: A. W.. III (1853), 167-181. About the divine institution of leeraarambt. In: GB. XXVI (1852), 763-802: XXVII (1853). 321-370, 566-602. Further contributions N. Evangelical Penning Warehouse. Morning Light, M. et al translated: Alex. Vinet. Homiletics or theory of preaching with notes made features. 2 parts .. Tiel 1854 (with an open letter to the translator by A. Kidney Meyer I dl.); Dr. 2c in a dl, 1875.. C. Palmcr, Katecheiiek or theory of religious education l. . . I. free to follow the High German. 3 parts .. Tiel 1856-1859. Lit:. Sepp, Pragm. hist .. 510. - Nagtglas, Levensher. Zeeland. II, 209 acc. Goesche Courant. May 30, 1896. Green Prinstcrer. Correspondence. IV, 343. W. P Keyzer, Vinet and Hollande. Wag. , 1941, 75-77.

 3. Dr. P.C. Molhuysen, Prof. Dr. P.J. Blok: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW)
   • Page: Deel 2, 935
   • Source text:

    MOLL (Dr. Evert), predikant, geb. te Nijmegen 7 Maart 1814, gest. te Haarlem 27 Mei 1896, zoon van den voorgaande. Hij bezocht te Nijmegen de Nuts- en de latijnsche school, studeerde één jaar (1831-32) aan het athenaeum te Deventer en vier jaren te Leiden, waar hij 20 April 1836 werd bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid, na verdediging van zijn proefschrift: Collectanea ad illustranda Jesu dicta ex observatione vitae communis. Hij stond, als predikant bij de hervormden te Hengelo (Ov.) 1837-43, te Vollenhove 1843-46, te Goes 1846-77. Moll was een man van ongewone gaven. Tusschen 1854 en 65 leidde hij, volgens zijn eigen methode, meer dan 20 jongelingen voor de academische studiën op. Zijne leerlingen wist hij te bezielen, hun karakter te ontwikkelen. Zijne verhandeling over Misbruikte bijbelplaatsen werd in 1864 door het Haagsch Genootschap met goud bekroond. In den tijd van zijn leven en werken te Goes ondervond Dr. Moll, die liberaal was en met het woord scherp kon zijn, tegenstand van de zijde der rechtzinnigen. Hij genoot er nochtans veler achting en had er zijn aanhang. Jaren lang was hij scriba-quaestor der classis Goes. Moll behoorde onder de leden van het Zeeuwsch Gen. der Wet. Ook als nutslezer verwierf hij zich naam. In 1877 vestigde hij zich als emeritus te Haarlem, waar hij aan verval van krachten is gestorven. Zijn geest was echter helder tot het einde toe. Uit zijn huwelijk (9 Febr. 1837) met Antjen van Groningen zijn elf kinderen geboren, van welke er vijf op volwassen leeftijd vóór hem zijn gestorven.

    Moll schreef: Vervolg op de Bloemlezing uit den Hollandschen Spectator van Justus van Effen door professor van Kampen (Deventer 1839); Dr. A. Moll, geschetst door zijnen zoon E. Moll (Gorinchem 1845); Teekenen en vragen des tijds (uit het hoogd., Goes 1857); Kerkelijke Courant en Godsdienstig Weekblad (Amersf., later te Goes); Handleiding bij het godsdienstonderwijs (door Moll en R.A. Soetbrood Piccardt); A. Vinet, Theorie der prediking (vertal., Tiel 1854); C. Palmer, Katechetiek (vertal., Tiel 1856 en 57); Misbruikte bijbelplaatsen (Leiden 1864); Afscheidsrede te Goes (30 Sept. 1877) en Rede ter gedachtenis van 40 j. Evangeliebediening (uitgespr. te Hengelo 4 Maart 1877) (beide gedrukt te Goes); Het ideaal der liefde (Goes 1886). Voorts bijdragen in Magazijn van Exegetiek, Christelijk Album, Navorscher, Evangelisch Penning-Magazijn, Morgenlicht enz.

    Zie: Goesche Courant van 29 Mei 1896 en (voor proeve van nutslezing) Kerkbode voor Haarl. en Omstr. van 9 Maart 1912.

   • Translation:

    MOLL (Dr. Evert), preacher, b. Nijmegen 7 March 1814, died. Haarlem, 27 May 1896, son of the foregoing. He visited the Nijmegen Utilities and the Latin school, studied for a year (1831-32) to the athenaeum in Deventer and four years in Leiden, where he was promoted to Doctor of Divinity, after defending his thesis 20 April 1836: Collectanea ad illustranda Jesu dicta ex observatione vitae communis. He was, as a minister in the Reformed in Hengelo (Ov.) 1837-43 to 1843-46 Vollenhove, Goes to 1846-77. Moll was a man of unusual gifts. Between 1854 and 65 he led according to his own method, more than 20 youths for academic studies on. His students, he managed to inspire, develop their character. His treatise on Abused Bible places was awarded in 1864 by the Hague Society with gold. In the time of his life and work Goes Dr. Experienced Moll, who was liberal and the word could be sharp opposition on the part of rechtzinnigen. He enjoyed it however esteem of many and had his supporters. For years he was secretary-Quaestor of classis Goes. Moll belonged among the members of the Zeeland Gen. of the Law. Even if utility reader he acquired name. In 1877 he established himself as emeritus in Haarlem, where he died. Forces to decay His mind was clear to the end. From his marriage (9 Febr. 1837) with Antjen of Groningen his eleven children were born, of which five have died before. Adulthood him

    Moll wrote: Follow the Gleanings from the Holland Chen Spectator Justus van Effen by Professor van Kampen (Deventer 1839) Dr. A. Moll, outlined by his son E. Moll (Gorinchem 1845); signs and questions of time (from the increased, Goes 1857.); Church and Religious Weekly Courant (Amersf., later Goes) Manual for religious education (by Moll and RA Soetbrood Piccardt); A. Vinet, Theory of preaching (vertal., Tiel 1854); C. Palmer, Katechetiek (vertal., Tiel 1856, 57); Abused Bible places (Leiden 1864); Farewell Speech to Speech Goes and in remembrance of 40 y Gospel Operation (uitgespr. Hengelo 4 March 1877) (both printed (30 Sept. 1877.) Goes) The ideal of love (Goes 1886). Furthermore, contributions from Warehouse Exegetiek, Christian Album, Navorscher, Evangelical Penning Warehouse, Morgenlicht etc.

    See: Goesche Gazette of 29 May 1896 (for proof of utility reading) Church Bode for Haarl. and Abt. of 9 March 1912.

 4. J. Ab Utrecht Desselhuis, Predikant te Wolfaartsdijk: Naamlijst der Hervormde Predikanten te Goes
   • Page: p XXXV
   • Evert Moll, Predikant te Goes
   • Citation:

    Evert Moll, geboren te Nijmegen den 7 maart 1814, werd Theol Doct. te Leiden den 20 April 1836, na verdedigung eener dissertatie exhibens collectanea ad illustranda Jesu dicta ex observatione vitae communis; Kandidaat tot de H. Dienst bij het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland den 4 Mei 1836, Predikant te Hengelo in Overijssel den 4 maart 1837, te Vollenhove den 9 maart 1843, beroepen alhier in plaats No. 68 den 6 Mei, bevestigd den 13 September 1846.

 5. Netherlands, Gelderland Civil Registration 1811-1950
   • Date: 1814-03-07
   • Page: 1814-03-07
   • 1814.Evert-Moll.birth
   • Date: 1839-06-23
   • Page: 1839-06-23
   • 1839 Steven Moll birth
   • Date: 1841-09-15
   • Page: 1841-09-15
   • 1841 Johannes Cornelis van Pelt & Anna Sophia Catharina Moll marriage
   • Date: 1842-10-30
   • Page: 1842-10-30
   • 1842 Ida Amelia Margaretha Moll birth
 6. Netherlands Civil Registrations (WieWasWie)
   • Date: 1814-03-07
   • Page: 1814-03-07
   • Citation:

    Kind: Evert Moll
    Geboorteplaats: Nijmegen
    Geboortedatum: maandag 7 maart 1814
    Vader: Anthonie Moll
    Moeder: Alberta Mos
    Gebeurtenis: Geboorte
    Datum: maandag 7 maart 1814
    Plaats: Nijmegen

    Documenttype: BS Geboorte
    Erfgoedinstelling: Gelders ArchiefGelders Archief
    Plaats instelling: Arnhem
    Collectiegebied: Gelderland
    Archief: 0207
    Registratienummer: 991
    Registratiedatum: 7 maart 1814
    Plaats: Nijmegen
    Opmerking: let op !!!!! akte datum is fout

   • Date: 1841-09-15
   • Page: 1841-09-15
   • Citation:

    Bruidegom: Johannes Cornelis van Pelt
    Beroep: Advocaat
    Vader bruidegom: Abraham van Pelt
    Beroep: Koopman
    Moeder bruidegom: Johanna Cornelia Hardenberg
    Beroep: geen beroep vermeld
    Bruid: Anna Sophia Catharina Moll
    Beroep: zonder beroep
    Vader bruid: Anthonij Moll
    Beroep: medicinae doctor
    Moeder bruid: Alberta Mos
    Beroep: -
    Gebeurtenis: Huwelijk
    Datum: woensdag 15 september 1841
    Plaats: Arnhem

    Documenttype: BS Huwelijk
    Erfgoedinstelling: Gelders ArchiefGelders Archief
    Plaats instelling: Arnhem
    Collectiegebied: Gelderland
    Archief: 0207
    Registratienummer: 150
    Registratiedatum: 15 september 1841
    Plaats: Arnhem

 7. Netherlands, Overijssel Civil Registration
   • Date: 1837-02-09
   • Page: 1837-02-09
   • 1837.Evert-Moll.Antjen-van-Groningen.marriage
   • Date: 1837-12-26
   • Page: 1837-12-26
   • 1837 Alberta Antonia Moll birth
   • Date: 1844-03-20
   • Page: 1844-03-20
   • 1844 Jacobus Moll birth
   • Date: 1845-12-18
   • Page: 1845-12-18
   • 1845 Anna Sophia Catharina Moll birth
   • Date: 1869-05-16
   • Page: 1869-05-16
   • 1869 Jacobus Moll & Maria Johanna Hagen marriage intentions
   • Date: 1878-04-18
   • Page: 1878-04-18
   • 1878 Jacobus Moll & Eveline Willemina Warnaars marriage
 8. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #99
   • Citation:

    99. Dr. Ds. Evert Mol, geb 7 Maart 1814 te Nijmegen, overleden 27 Mei 1896 te Haarlem. Hij bezocht aldaar de Nuts- en Latijnsche School, studeerde korten tijd aan het Athenaeum te Deventer, waar hij 10 Sept 1831 geimmatriculeerd werd, maar reeds 4 Oct 1831, 17 jaar oud, werd hij te Leiden ingeschreven, deed er 24 Jan 1836 zijn candidaats examen theologie en 20 April van dit jaar verdedigde hij er zijn proefschrift „Collectanea ad Illustranda Jesu dicta ex observatione vital communio ’

    Dr. Moll was een man van buitengewone gaven Tusschen 1854 en 1865 leid de hij, volgens zijn eigen methode, meer dan 20 jongelingen voor de Academische Studiën op Zijn verhandeling over misbruikte bijbelplaatsen werd in 1864 door het Haagsch Genootschap met goud bekroond. Hij was achtereenvolgens predikant te Hengelo (1837), Vollenhove (1843), en Goes (1846-1877). In Goes ondervond Moll, die liberaal was en met het woord scherp kon zijn, tegenstand van de zijde der rechtzinnigen. Hij genoot er nochtans veler achting Jarenlang was hij Scriba-quaestor der classis Goes en behoorde tot de leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Ook als Nutslezer verwierf hij veel naam. In 1877 vestigde hij zich als emeritus te Haarlem.

    Hij schreef
    1 Vervolg op de bloemlezing uit den Hollandschen Spectator van Justus van Effen, door Prof v Kampen (Deventer, 1839)
    2 Dr. Anthony Moll, geschetst door zijn zoon (Gorinchem 1845)
    3 Teekenen en Vragen des Tijds (Goes 1857)
    4 Kerkelijke Courant en Godsdienstig Weekblad (Amersfoort-Goes)
    5 Handleiding bij het Godsdienstonderwijs
    6 Vertaling van A Vinet ,Theorie der Prediking’ (Tiel, 1854)
    7 Idem van C Palmer „Katechetiek" (Tiel, 1856 en 1857)
    8 Misbruikte bijbelplaatsen (Leiden, 1864)
    9 Afscheidsrede te Goes (30 Sep 1877, Goes)
    10 Rede ter gedachtenis van 40 jarige Evangeliebediening (uitgesproken te Hengelo, 4 Maart 1877)
    11 Het ideaal der Liefde (Goes, 1886)
    Voorts verschillende bijdragen in tijdschriften (N N B Woordenb II, 1912).

    Hij huwde 9 Feb 1837 te Deventer met Antjen van Groningen, geboren 5 Maart 1813 te Deventer, overleden 9 Jan 1875 te Goes, dochter van Steven van Groningen en Ida Amelia Margaretha Bastiaans. Uit dit huwelijk volgen 11 kinderen, 8e generatie (zie 188-198).

   • Translation:

    99. Dr.. Ds. Evert Mol, b 7 March 1814 to Nijmegen, deceased 27 Mei 1 896 to Haarlem. He visited therein the Nuts-and Latin Sche School, studied shorten time at the Athenaeum to Deventer, where was he 10 Sept 1831 immatriculated, but already 4 Oct in 1831, 17 years old, he was to Leiden enrolled, did there 24 Jan in 1836 are candidaats exam theology and 20 April of this year he defended there his thesis "Collectanea ad Illustranda Jesu dicta ex observatione vitalism communio '

    Dr.. Moll was a man of extraordinary gifts Meantime 1 854 and 1865 lead the he, for the Academic Studiën on His treatise on abused bible places was awarded in 1864 by the Haagsch Genootschap with gold. According to his own method, more than 20 young men He was successively preacher to Hengelo (1 837), Vollenhove (1843), and Goes (1846 to 1877). In Goes Moll, under found those was liberal and with the word could are, sharp opposition from the silk der rechtzinnigen. He enjoyed Yet there shall Due to popular esteem For years he was Scriba-Quaestor der classis Goes and belonged to the members of the Zeeuwsch Genootschap der Sciences Also if Nuts Reader he acquired much name. In 1877 he established himself as emeritus to Haarlem.

    He wrote
    1 Contd. on the anthology from den Holland Chen Spectator of Justus van Effen, by Prof. v Kampen (Deventer, 1839)
    2 Dr.. Anthony Moll, outlined by his son (Gorinchem 1845)
    3 Teek Enen and Questions des-time (Goes 1857)
    4 Ecclesiastical Courant and Religious Weekblad (Amersfoort-Goes)
    5 Manual at the Religious Education
    6 Translation of A Vinet, Theory der Preaching '(Tiel, 1854)
    7 Idem of C Palmer "Katechetiek" (Tiel, 1856 and 1857th)
    8 Abused bible places (Leiden, 1864)
    9 Farewell Rede to Goes (30 Sep 1877, Goes)
    10 Rede for a memorial of 40 year old Gospel Operation (pronounced to Hengelo, 4 March 1 877)
    11 The ideal der Love (Goes, 1886)
    Furthermore various contributions in magazines (NNB Woordenb II, 1912).

    He married, 9 Feb in 1837 to Deventer with Antjen of Groningen, born 5 March 1813 to Deventer, deceased, 9 Jan 1875 in Goes, daughter of Steven of Groningen and Ida Amelia Margaretha Bastiaans. From this marriage 11 children, follow 8th generation (see 188-198).

   • Page: #188
   • Citation:

    188. Albertina Antonia Moll, Geb: 26 Dec 1837 te Hengelo, Overl: Haarlem, 30 Dec 1917. Zij huwde te Goes, 6 Mei 1868 met Gijsbertus van der Hoek, Geb: 8 April 1830 te Goes, Overl: 24 Feb 1892 aldaar, kruidenier, Zv: Daniël van der Hoek en Anna Krol.
    Uit dit huwelijk waren 2 kinderen.

   • Page: #191
   • Confidence: Very Low
   • Citation:

    191. Ida Amelia Margaretha Moll, Geb: 30 Oct 1842 te Hengelo, Overl: l Juni 1883 te Noordwijk, ongehuwd.

   • Research:

    Source records cannot be found, either on WieWasWie.nl or on FamilySearch.org.

 9. Netherlands, Zeeland civil registrations
   • Date: 1847-11-17
   • Page: 1847-11-17
   • 1847 Anna Petronella Moll birth
   • Date: 1850-04-22
   • Page: 1850-04-22
   • 1850 Popko Moll birth
   • Date: 1851-09-27
   • Page: 1851-09-27
   • 1851 Cornelis Moll birth
   • Date: 1853-07-12
   • Page: 1853-07-12
   • 1851 Cornelis Moll birth
   • Date: 1853-08-11
   • Page: 1853-08-11
   • 1853 Rudolph Abraham Moll death
   • Date: 1855-05-20
   • Page: 1855-05-20
   • 1855 Sophia Cecilia birth
   • Date: 1868-05-06
   • Page: 1868-05-06
   • 1868 Gijsbertus van der Hoek & Alberta Antonia Moll marriage
   • Date: 1875-01-09
   • Page: 1875-01-09
   • 1875 Antjen van Groningen death
 10. Netherlands, Zuid-Holland civil registrations
   • Date: 1859-10-19
   • Page: 1859-10-19
   • 1859 Anthonij Mol death
   • Date: 1883-06-01
   • Page: 1883-06-01
   • 1883 Ida Amelia Margaretha Moll death
 11. Netherlands, Noord-Holland civil registration
   • Date: 1896-05-27
   • Page: 1896-05-27
   • 1896 Evert Moll death