Moll, Anna Pieternella

Birth Name Moll, Anna Pieternella
Gender female

Events

Event Date Place Description Sources
Baptism 1798-07-25 Nijmegen, Gelderland, Nederland   1a 2a
Residence 1835-05-20 Arnhem, Gelderland, Nederland   3a
Death 1865-01-11 Arnhem, Gelderland, Nederland   3b 2a

Age: 66

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Moll, Evert1755-03-301805-07-19
Mother Schelvischvanger, Anna Pieternella1757-07-011798-07-25
    Sister     Moll, Alida 1793-01-10 1858-02-24
    Sibling     Moll, NN 1794-12-02
    Sibling     Moll, NN 1795-11-04
    Brother     Moll, Cornelis 1796-11-05 1860-10-26
         Moll, Anna Pieternella 1798-07-25 1865-01-11

Families

Family of Kaa, Gerhardus van der and Moll, Anna Pieternella

Married Husband Kaa, Gerhardus van der ( * 1797-01-29 + 1867-02-12 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1835-05-20 Arnhem, Gelderland, Nederland   3a

Groom's Age: 38

Bride's Age: 36

  Children
Name Birth Date Death Date
Kaa, Johanna Sara van der1840-05-201901-01-28

Source References

 1. Netherlands, Gelderland, Nijmegen church book
   • Date: 1798-07-25
   • Page: 1798-07-25
   • 1798 Anna Pieternella Moll baptism
 2. Vereeniging "Families Mol(l)": Stamboom: Geslacht Moll Stam Velp (Talpa)
   • Page: #64
   • Citation:

    64 Anna Pieternella Moll, geb 25 Juli 1798 te Nijmegen (get bij doop Anna Sophia Mos-van Burick) Bij haar geboorte stierf haar moeder Zij werd opgenomen en grootgebracht bij de familie Mos te Nijmegen Zij overleed 11 Jan 1865 en was gehuwd met G. van der Kaa. Uit dit huwelijk was l kind

    Opmerking Uit het 3e huwelijk van Dr. Anthony Moll waren geen kinderen, wel was er bij huwelijk een voorZv: de wed van Dorp-van Waenen, nl B. C. van Dorp, candidaat in de rechten, ongehuwd Overl: 1815 In een bundel gedichten van hem, uitgegeven na 1815, plaatste Prof. M. Siegenbeek een voorrede, waarin Z H Gel betoogde, dat B. C. van Dorp, door de 2e echtverbintenis van zijn Moeder in omstandigheden was overgebracht, die ongunstig waren voor de ontwikkeling van zijn aanleg en dat de opvoeding op niets minder was aangelegd, dan om van Dorp een hoog gevoelen van zich zelf in te boezemen

    Dr. Anthony Moll en zijn broer Ds. Jacob Moll publiceerden hun briefwisseling met Prof Siegenbeck bij C J v Goor, Nijmegen 1816 met het motto ,,Een man tegen zijn naasten een valsch getuigenis sprekende is een hamer, zwaard en scherpe pijl" (Salomo )

   • Translation:

    64 Anna Pieternella Moll , born 25 July 1798 in Nijmegen (get at baptism AnnaSophia Mos - of Bürick ) At her birth her ​​mother She was recorded and brought to the Moss family died in Nijmegen She died 11 Jan 1865 and was married to G. van der Kaa . From this marriage was l child

    Note From the 3rd marriage of Dr . Anthony Moll had no children , but there was a wedding at voorZv : the ford of Village - of Waenen , namely BC van Dorp , candidate in law , unmarried Overlords : In 1815 a collection of his poems , published after 1815 , Prof. placed . M. Siegenbeek a preface , which ZH Gel argued that BC van Dorp , was transferred , which were unfavorable to the development of its construction by the 2nd marriage of his mother in circumstances and that education was built on nothing less , than a high feeling of Village of himself to inspire

    Dr. . Anthony Moll and his brother Ds . Jacob Moll published their correspondence with Prof. Beck Siege at CJ v Goor , Nijmegen 1816 with the motto , a man against his neighbor a false testimony speaking is a hammer , sword and a sharp arrow " ( Solomon )

 3. Netherlands, Gelderland Civil Registration 1811-1950
   • Date: 1835-05-20
   • Page: 1835-05-20
   • 1835 Gerhardus van der Kaa & Anna Pieternella Moll marriage
   • Date: 1865-01-11
   • Page: 1865-01-11
   • 1865 Anna Pieternella Moll death