Serrurier, Iwan 1a 1b

Birth Name Serrurier, Iwan
Gender male
Age at Death 74 years, 3 months, 11 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1878-09-21 Leiden, Zuid-Holland, Nederland   1b 1a
Death 1953     1c 1b

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Serrurier, Lindor1846-12-211901-07-07
Mother Lindo, Martina Cornelia
    Sister     Serrurier, Cornelia 1879-12-21 1962-11-00
         Serrurier, Iwan 1878-09-21 1953

Families

Family of Serrurier, Iwan and Damme, Catharina

Married Wife Damme, Catharina ( * + ... )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 1903-06-00 Utrecht, Nederland   1b
  Children
Name Birth Date Death Date
Serrurier, Mark1904-05-121988-02-14

Source References

 1. Wikipedia
   • Page: Lindor Serrurier
   • Citation:

    Lindor Serrurier

    Lindor Serrurier (Dordrecht, 21 december 1846 - Batavia, 7 juli 1901) was een Nederlands museumantropoloog. Hij was van 1877 tot 1880 conservator Japan en van 1880-1896 directeur van het 's Rijks Ethnographisch Museum in Leiden. Daarnaast was hij lector in de algemene volkenkunde en de Japanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Onder zijn directeurschap werd de verzameling van het museum verdrievoudigd. Ontmoedigd door gebrek aan steun van regeringswege bij het zoeken naar een betere huisvesting voor de verzameling, vertrok hij in 1896 naar Batavia waar hij tot aan zijn overlijden leraar was aan het Gymnasium Willem III. Serrurier werd daar een collega van C.M. Pleyte, een oud-medewerker van het museum in Leiden, die na onenigheid met hem het museum al in 1887 had verlaten. In Batavia werkten ze in pais en vree samen. In Leiden werd Serrurier als directeur opgevolgd door conservator J.D.E. Schmeltz.

    Serrurier is de eerste Nederlandse onderzoeker die een uitgebreide studie wijdde aan het wezen en de geschiedenis van het Javaanse schaduwtheater, de wajang.

    Serrurier was de vader van dr. Cornelia Serrurier (1879-1962), en van Iwan Serrurier (1878-1953), de uitvinder van de moviola.

    Selecte bibliografie
    "Mededeelingen aangaande het Rijks Ethnographisch Museum", in: Aardrijkskundig Weekblad I-V, jaargangen 1880-1881.
    "Versuch einer Systematik der Neu-Guinea Pfeile", in: Internationales Archiv für Ethnographie, Band I, 1888, pp. 1-22.
    "Dubbelmasker met veerenkleed", in: Internationales Archiv für Ethnographie, Band I, 1888, pp. 154-159.
    "De Anthropologische Wetenschappen", in: Jaarboek van het Onderwijs, 1889.
    Museum of mesthoop? Leiden, 1895. (uitgegeven in eigen beheer)
    De wajang poerwå, eene ethnologische studie. Leiden: E.J. Brill, 1896.
    "Die Korware oder Ahnenbilder von Neu-Guinea", in: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 40, 1898, pp. 287-316.

    Literatuur
    Hubrechts, A. A., "In Memoriam (Mr. L. Serrurier, 1846-1901)", in: De Gids, 1901.
    Wengen, G. van, Wat is er te doen in Volkenkunde?; de bewogen geschiedenis van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Leiden: Rijksmuseum voor Volkenkunde, 2002 (ISBN 9071310817)
    Lemma in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

   • Translation:

    Lindor Serrurier

    Lindor Serrurier ( Dordrecht , December 21 1846 - Batavia , July 7 1901 ) was a Dutch museum anthropologist. He was from 1877 to 1880 curator of Japan from 1880 to 1896 and director of the 's Rijks Ethnographic Museum in Leiden . He was a lecturer in the general ethnology and Japanese language and literature at the University of Leiden . Under his directorship the collection of the museum was tripled. Discouraged by the lack of support from the government in the search for better housing for the collection, he left in 1896 to Batavia where he taught until his death at the Gymnasium William III. Serrurier there was a colleague of CM Pleyte , a former employee of the museum in Leiden, after disagreements with him had already left the museum in 1887. Batavia they worked in peace and harmony together. Leiden Serrurier was succeeded as director by conservator JDE Schmeltz .

    Serrurier is the first Dutch researcher who devoted an extensive study on the nature and history of the Javanese shadow theater, the wayang .

    Serrurier was the father of Dr. Cornelia Serrurier (1879-1962), and Iwan Serrurier (1878-1953), inventor of the moviola .

    Select bibliography
    "Mededeelingen concerning the Austrian Ethnographic Museum", in: Geographical Weekly IV vintages 1880-1881.
    "Versuch einer der Systematik New Guinea Arrows", in: Internationales Archiv für Ethnographie , Volume I, 1888, pp. 1-22.
    "Double Mask with feather robe", in: Internationales Archiv für Ethnographie , Volume I, 1888, pp. 154-159.
    "The Anthropological Sciences", in: Yearbook of Education , 1889.
    Museum of dung? Leiden, 1895. (self-published)
    The wayang poerwa, one ethnological study . Leiden: EJ Brill, 1896.
    "That Korware Ahnenbilder oder von Neu Guinea", in: Journal of Indian Linguistics and Anthropology 40, 1898, pp. 287-316.

    References
    Hubrechts, AA, "In Memoriam (Mr. L. Serrurier, 1846-1901)", in: The Guide , 1901.
    Wengen, G. van, Things to do in Ethnology ?; the turbulent history of the National Museum of Ethnology in Leiden . Leiden: National Museum of Ethnology, 2002 ( ISBN 9,071,310,817 )
    Lemma: New Netherland Biographical Dictionary

   • Page: Iwan Serrurier
   • Citation:

    Iwan Serrurier

    From Wikipedia, the free encyclopedia

    This article includes a list of references, but its sources remain unclear because it has insufficient inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (February 2013)

    Iwan Serrurier (21 September 1878, Leiden - 1953) was a Dutch-born electrical engineer notable for inventing the Moviola.

    Career
    Iwan was the son of Lindor Serrurier, curator of the ethnographic museum in The Hague, and Martina Lindo.[1] In June 1903, Serrurier married Catharina Damme in Utrecht,[2] soon after which they moved to the US and settled in Pasadena, California. Here their son Mark was born in May 1904. Serrurier sold real estate and worked for the Southern Pacific Railroad as a draftsman. Around 1917 Serrurier developed a home movie projector, which he called the "Moviola" since it was a similar concept to a Victrola. The device was hard to sell to home users since it cost $600 in 1920, a very large sum. An editor at Douglas Fairbanks Studios suggested that Serrurier should adapt the device for use by film editors; he did this and the Moviola as an editing device was born in 1924.

    In 1946 Iwan Serrurier's son Mark Serrurier took over as president of Moviola Co., Iwan’s company. In 1979 Mark was awarded a special Academy Award for Technical Achievement for himself and Iwan Serrurier for their special contribution to movie editing.

    References
    Moviola.com – What is the Moviola story?
    1. Genealogical archives of Leiden
    2. Genealogical archives of Utrecht

   • Page: Cornelia Serrurier
   • Citation:

    Cornelia Serrurier

    Dr. Cornelia Serrurier (Leiden, 21 december 1879[1] - Nijmegen, november 1962) was een Nederlands schrijfster en privaatdocente Frans aan de Universiteit van Leiden.

    Familie
    Serrurier werd geboren als Lucy Serrurier, dochter van etnograaf mr. Lindor Serrurier (1846-1901) en Martina Cornelia Lindo. Haar voornaam werd in 1880 gewijzigd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 20 januari 1880 op verzoek van de vader ter herinnering aan zijn overleden vrouw.

    Loopbaan
    Serrurier studeerde Franse taal en cultuur en was vervolgens werkzaam als privaatdocente in de moderne Franse literatuur aan de Rijks Universiteit Leiden. In januari 1914 opende zij haar lessen in het klein auditorium met de rede Introduction à l'histoire de la littérature française moderne. In deze rede behandelde zij de grote Franse denkers van de zestiende- tot de negentiende eeuw en besloot deze rede met een dankzegging aan de hoogleraren, die haar als vreemdelinge tot privaatdocent hadden toegelaten. Zij zei dat zij hoopte voortaan als hun leerling beschouwd te worden. [2] Serrurier was later onder meer bestuurslid van de Stichting Fonds Catharine van Tussenbroek; dit fonds stelde gelden beschikbaar voor Nederlandse vrouwen die na voltooiing van de studie wetenschappelijk onderzoek in binnen- of buitenland wilden verrichten.[3]

    Serrurier werd op 17 december 1928, tijdens de oprichtingsbijeenkomst van het Louis Couperus Genootschap, benoemd tot bestuurslid daarvan; in 1931 schreef zij in De Schakelaar, het orgaan van Haagse instellingen voor voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs, dat toen geheel gewijd was aan Louis Couperus, de bijdrage Kleine bijdrage tot nadere belichting van Couperus.[4] Zij voerde verder in 1938 het woord tijdens de Descartesherdenking aan de Universiteit van Amsterdam, waar herdacht werd dat op 8 juni 1637 de Discours de la Méthode van Descartes' hand was verschenen.[5] In december 1940 hield zij in Diligentia de lezing Oefening kweekt kennis, waarin zij pleitte voor een herwaardering van de Franse schrijvers Pierre Corneille, Jean Racine en Molière. Aan het slot van haar lezing sprak zij de hoop uit dat zij met haar lezing bereikt zou hebben dat men tijdens de dan komende winter in een hoekje bij de haard de Franse klassieke schrijvers weer eens ter hand zou nemen.[6]

    Bibliografie
    1912. Pierre Bayle en Hollande. Lausanne (proefschrift)
    1914. Introduction à l'histoire de la littérature française moderne. Leçon publique faite le 28 janvier 1914. Leiden
    1914. In memoriam R. N. L. Mirandolle. [S.l.]
    1919. De pensées van Pascal. Leiden
    1922. Michel de Montaigne's levenskunst. [S.l.]
    1925. Spitsbergen. [S.l.]
    1929. Descartes' levenskunst. [S.l.]
    1930. Descartes. Leer en leven. 's-Gravenhage
    1946. Bibliothèques de France. Description de leurs fonds et historique de leur formation. Den Haag
    1947. Fransche letterkundige salons van voorheen. Leiden
    1950. De hoofse gaardenier: André le Nôtre. Arnhem
    1951. Descartes. L'homme et le penseur. Paris

    Over Louis Couperus
    'Kleine bijdrage tot nadere belichting van Couperus' groote figuur', in: De Schakelaar 5 (1931) 20 (27 juni), p. 19.
    'Een momentopname van Couperus' persoonlijkheid', in: Over Louis Couperus. Ter inleiding. Amsterdam, 1952, p. 79-81.

    Vertalingen of bewerkingen
    1933. Prins Willem van Oranje. Brieven. Middelburg
    1938. Uit de correspondentie van Prins Willem III, den Stadhouder-koning. Amsterdam
    1954. Benjamin Constant. Cecile. Amsterdam

    Bronnen, noten en/of referenties
    1. Regionaal Archief Leiden
    2. Onderwijs. Inleiding tot de geschiedenis van de moderne Franse literatuur. Algemeen Handelsblad, 28 januari 1914
    3. Onderwijsfonds Doctor Catharina van Tussenbroek. Het Vaderland, 11 februari 1928
    4. Louis Couperus. Couperusnummer van De Schakelaar. Algemeen Handelsblad, 1 juli 1931
    5. Descartes-herdenking, 8 mei in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Algemeen Handelsblad, 19 maart 1837
    6. Het Franse klassieke toneel en wij. Mej. Dr. C. Serrurier voor oefening. Het Vaderland, 16 december 1940

   • Translation:

    Cornelia Serrurier

    Dr. Cornelia Serrurier ( Leiden , December 21 1879 [1] - Nijmegen , Nov. 1962 ) was a Dutch writer and private teacher French at the University of Leiden .

    Family
    Serrurier was born Lucy Serrurier , daughter of Mr. ethnographer. Lindor Serrurier (1846-1901) and Martina Cornelia Lindo. Her name was changed in 1880 by order of the District Court of The Hague on January 20, 1880 at the request of the father in memory of his deceased wife.

    Career
    Serrurier studied French language and culture and was then working as a private tutor in modern French literature at the University of Leiden . In January 1914 she opened her lessons in the small auditorium with reason Introduction à l'histoire de la littérature française modern. In this speech she dealt with the great French thinkers of the sixteenth to the nineteenth century and decided this speech with a thanksgiving the professors who had her as an alien admitted to a private tutor. She said she now hoped to be considered their pupil. [2] Serrurier was later a board member of the Foundation Fund of Catharine Tussenbroek ; this fund proposed funds available for Dutch women who wanted to perform after completion of the research study at home or abroad. [3]

    Serrurier was on December 17, 1928, during the inaugural meeting of the Louis Couperus Society , appointed to the Board thereof; In 1931 she wrote in The Switch , the organ of Hague settings preparatory higher and secondary education, which was then entirely devoted to Louis Couperus , the contribution Small contribution to further exposure of Couperus. [4] They further argued in 1938 the word during Descartes Memorial at the University of Amsterdam , where commemorated was on June 8, 1637 the Discourse on the Method of Descartes's hand had appeared. [5] In December 1940 she held in Diligentia the lecture Exercise cultivates knowledge , which they argued for a revaluation of the French writers Pierre Corneille , Jean Racine and Molière . At the end of her talk, she expressed the hope they would have reached her reading that one French classics again would undertake during the next winter than in a fireside. [6]

    Bibliography
    1912. Pierre Bayle and Hollande . Lausanne ( thesis )
    1914. Introduction à l'histoire de la littérature française modern. Leçon publique faite le 28 janvier 1914 . Leiden
    1914. Obituary RNL Mirandolle . [Sl]
    1919. The pensées Pascal. Leiden
    1922. Michel de Montaigne's living . [Sl]
    1925. Spitsbergen . [Sl]
    1929. Descartes' living . [Sl]
    1930. Descartes. Doctrine and life . The Hague
    1946. Bibliothèques de France. Description de leurs fund et historique de leur formation . Hague
    1947. French literary salons of the past. Leiden
    . 1950 Courtly fruitful kidney: André le Nôtre . Arnhem
    1951. Descartes. L'homme et le penseur . Paris

    Louis Couperus
    'Small contribution to further exposure of Couperus' big picture', in: Switch 5 (1931) 20 (27 June), p. 19.
    "A snapshot of Couperus 'personality', in: About Louis Couperus. By way of introduction . Amsterdam, 1952, p. 79-81.

    Translations or adaptations
    1933. Prince William of Orange. Letters . Middelburg
    1938. The correspondence of William III, the governor-king . Amsterdam
    1954. Benjamin Constant . Cecile . Amsterdam

     

    Sources, notes and / or references
    1. Leiden Regional Archives
    2. Education. Introduction to the history of modern French literature. Algemeen Handelsblad , January 28, 1914
    3. Education Fund Doctor Catherine of Tussenbroek. The Fatherland , February 11, 1928
    4. Louis Couperus. Couperus number Connector. Algemeen Handelsblad, July 1, 1931
    5. Descartes commemoration, May 8, in the auditorium of the University of Amsterdam. Algemeen Handelsblad, March 19, 1837
    6. The French classical theater and us. Ms. Dr. C. Serrurier for exercise. The Fatherland, December 16, 1940